Nowe grzywny za wykroczenia

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

31 maja 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2012, poz. 527). Celem zmian jest dostosowanie przepisów do nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r. Ustawa ta uszczegóławia, w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego, katalog wykroczeń, za które przewiduje się karę grzywny.
Podwyższona została wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu za takie wykroczenia jak niedopełnienie obowiązku szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego (w zakresie znajomości przepisów i zasad bhp) oraz dopuszczenie do pracy w ruchu zakładu osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji.

More to explorer