Nowe obowiązki operatorów telekomunikacyjnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

4 maja 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 234, poz. 1390) w zakresie art. 64 ust. 5 oraz art. 64a pkt 2 i 3. W art. 64 ust. 5 obowiązkiem dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest bezpłatne zapewnienie abonentowi będącemu stroną zawartej umowy określenie progu kwotowego, dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej będzie obowiązany do:
1) natychmiastowego poinformowania abonenta o fakcie jego przekroczenia;
2) zablokowania na żądanie abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta.
Dostawca jest obowiązany oferować abonentom co najmniej trzy progi kwotowe, które wynoszą 35, 100 i 200 złotych.

Umożliwi to większą kontrolę po stronie użytkownika usługi odnośnie swoich rachunków za telefon.
Zgodnie natomiast z art. 64a pkt 2 i 3 dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany, na żądanie abonenta, do:
2) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów,
3) umożliwienia abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu, oraz połączeń przychodzących z takich numerów
– chyba że takie połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta.

Powyższe uregulowania zapewnią możliwość większego kontrolowania dzieci bądź osób, za których połączenia płacimy w postaci możliwości bezpłatnego blokowania połączeń o podwyższonej opłacie, a także określenia maksymalnej ceny za takie usługi.

More to explorer