Nowe prawo pocztowe i zmiany przez ten akt wprowadzone.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od dnia 01 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa Ustawa prawo pocztowe, której zadaniem jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Chodzi tutaj o całkowite urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Powyższa ustawa liberalizuje polski rynek pocztowy. Nowa ustawa zakończyła monopol Poczty Polskiej na dostarczanie przesyłek listowych, ważących mniej niż 50 gramów. Niemniej jednak Poczta Polska będzie przez co najmniej trzy lata tzw. operatorem wyznaczonym, zobowiązanym do świadczenia usług powszechnych. W tym przypadku chodzi o dostarczanie przesyłek urzędowych, w tym listów z potwierdzeniem odbioru, przekazów pocztowych, rent i emerytur. Obowiązek wyznaczenia takiego operatora również nakłada znowelizowana ustawa Prawo Pocztowe. Po tym okresie czasu zostanie w drodze konkursu wyłoniony nowy powszechny operator pocztowy, który swoją rolę pełnił będzie przez kolejne 10 lat. Ustawa zawiera ponadto mechanizm kompensacji dla operatora, jeżeli usługi powszechne okażą się nierentowne. Powstanie fundusz kompensacyjny, na który złożą się wszystkie firmy pocztowe świadczące usługi powszechne lub podobne. W przypadku gdy środki z funduszu nie wystarczą na pokrycie strat, dopłaci budżet, ale po weryfikacji kosztów przez UKE. Tak więc, jak wynika to z mocy ustawy państwo w dalszym ciągu będzie gwarantowało świadczenie tzw. usług powszechnych, tzn. takich, które dla dobra wspólnego muszą być świadczone w sposób jednolity i po przystępnych cenach, bez względu na to czy się to opłaca, czy nie.
Nowa ustawa wprowadza również zakaz naklejania blaszek na listach fikcyjnie obciążających listy. Z kolei brak skrzynki, lub nawet brak dostępu do niej grozi karą nawet do 10 tys. zł. Obowiązek posiadania skrzynek pocztowych dotyczy tak właścicieli budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych Omawiany akt prawny ma również urzeczywistniać prawo równego dostępu do rynku pocztowego. Wiąże się to z tym, iż na rynku będzie mógł funkcjonować każdy podmiot uzyskujący wpis do rejestru operatorów w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Ustawa Prawo Pocztowe zawiera również nową definicję pojęcia „usługa pocztowa”. Według nowej regulacji przyjmowanie, transport i doręczanie przesyłek mogą być wykonywane przez różne podmioty. Jeżeli zajdzie potrzeba ułatwi to wskazanie odpowiedzialnego za ewentualne niedostarczenie bądź wadliwe dostarczenie przesyłki. W połączeniu z uporządkowaniem procedur reklamacyjnych skutkiem tego powinno być lepsze zabezpieczenie interesów korzystających z usług pocztowych.
Ustawa Prawo Pocztowe nakłada jednocześnie na operatora wyznaczonego obowiązek udostępnienia skrytek i skrzynek pocztowych a także innych elementów infrastruktury pocztowej innym operatorom, którzy świadczą usługi, wchodzące w zakres usług powszechnych. W związku z powyższym dostęp do usług pocztowych możliwy będzie 24 godz. na dobę, dzięki automatom przyjmującym i wydającym paczki oraz listy. Jednocześnie możliwa będzie usługa hybrydowa czyli połączenie tradycyjnego listu z e-mailem. W takim przypadku wystarczy wysłać maila, którego później poczta wydrukuje, zapakuje w kopertę i dostarczy adresatowi.

More to explorer