Nowe przepisy o badaniach technicznych pojazdu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 8 października 2012 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. 2012, poz. 996), które m.in. wprowadza zapisy o tym, że po stwierdzeniu usterki w pojeździe, zostanie ona zakwalifikowana do jednej z trzech grup: usterek drobnych, istotnych, bądź stwarzających zagrożenie.

W przypadku, gdy podczas badania technicznego diagnosta nie stwierdził w pojeździe żadnych usterek lub stwierdził usterki drobne, to określa wynik badania technicznego pojazdu jako pozytywny. Jednak, jeśli stwierdzono usterki drobne, tj. niemające istotnej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska, diagnosta poinformuje o tym właściciela pojazdu, wskaże rodzaju stwierdzonych usterek i poinformuje o konieczności ich usunięcia.

W przypadku, gdy diagnosta stwierdził  usterki istotne lub usterki stwarzające zagrożenie, to określa wynika badania technicznego pojazdu jako negatywny i zamieszcza wpis o stwierdzonych usterkach w zaświadczeniu o przeprowadzeniu badaniu technicznym pojazdu, a także zatrzymuje dowód rejestracyjny badanego pojazdu. Za usterkę istotną uważa się usterkę mogącą naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska, a za usterkę stwarzającą zagrożenie – stanowiącą bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, uniemożliwiającą używanie pojazdu w ruchu drogowym. Stacja, w której w badanym pojeździe stwierdzono usterki, dokona ponownego badania technicznego sprawdzając feralne zespoły i układy, w których wcześniej stwierdzono usterki. Takie badanie sprawdzające należy dokonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od pierwszego badania.

Kolejna zmiana zainteresuje zwłaszcza osoby sprowadzające pojazdy z zagranicy. Nowe przepisy rozporządzenia kwalifikują brak tablic rejestracyjnych do grupy usterek stwarzających zagrożenie, co skutkuje negatywnym wynikiem badania technicznego pojazdu. Wszyscy właściciele pojazdów, którzy sprowadzili je z zagranicy na lawecie będą musieli zgłaszać się do wydziałów komunikacji, aby dokonać czasowej rejestracji pojazdu. Niestety, wiąże się to z wydaniem 62 zł. Do wniosku o czasową rejestrację pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy prócz zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Źródło: www.powiatkrapkowicki.pl

More to explorer