Nowe umowy międzynarodowe z Jersey w sprawach podatkowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 grudnia 2012 r. obowiązują dwie umowy międzynarodowe: umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012, poz. 1179) oraz umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012, poz. 1177).

Nowe regulacje ws. unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych mają zastosowanie konkretnie do dochodów z pracy najemnej, dochodów artystów i sportowców, emerytur i rent, wynagrodzeń dyrektorów, dochodów osób pełniących funkcje publiczne i studentów. Przepisy określają także zasady porozumiewania się organów administracyjnych obu państw w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów w tej kwestii. Porozumienie przewiduje, iż w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Jersey, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Jersey. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Jersey; b) jeżeli dochód uzyskany przez osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Zakres drugiej z umów międzynarodowych obejmuje przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby mające miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium jednej lub obu jej stron, eksploatujące statki morskie w transporcie międzynarodowym (tj. wszelkim transporcie statkiem morskim przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje się na terytorium jednej ze stron, z wyjątkiem przypadku, gdy statek jest eksploatowany wyłącznie pomiędzy dwoma miejscami na terytorium drugiej ze stron) i dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w przypadku Polski oraz podatku dochodowego w przypadku Jersey, przy czym pojęcie przedsiębiorstwa rozumiane jest szeroko i odnosi się do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Ponadto strony uzgodniły, iż będą stosować postanowienia niniejszej umowy również do podatków takie samego rodzaju lub istotnie podobnych, nałożonych po dacie podpisania umowy w miejsce dotychczasowych podatków lub obok nich.

Zyski z eksploatacji statków morskich w transporcie międzynarodowym, a także z przeniesienia własności eksploatowanych statków lub majątku ruchomego związanego z taką eksploatacją, podlegać będą odtąd opodatkowaniu jedynie na terytorium tego państwa, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa. Jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa żeglugi morskiej znajduje się na pokładzie statku, wówczas uważa się, że znajduje się ono na terytorium tego państwa, w którym znajduje się port macierzysty statku. Natomiast w przypadku braku portu macierzystego, za miejsce faktycznego zarządu uznaje się to z państw, w którym osoba eksploatująca statek ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę.

Umowy wchodzą w życie 1 grudnia 2012 r., ale ich przepisy będą mieć zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 r.

More to explorer