Nowe warunki do rejestracji automatów i urządzeń do gier

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

10 kwietnia 2012 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 312). Określa ono m.in. warunki rejestracji automatu bądź urządzenia do gier, które muszą być spełnione przez zainteresowanych.

Zgodnie z nim warunkiem rejestracji automatu bądź urządzenia do gier jest złożenie do właściwego naczelnika urzędu celnego przez podmiot przez podmiot mający koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w dziedzinie gier losowych lub gier na automatach:

– wniosku o rejestrację w dwóch egzemplarzach,
– kopii koncesji lub zezwolenia, a w przypadku podmiotu wykonującego monopol państwa – kopii zatwierdzonego regulaminu gry,
– oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego kopii opinii jednostki badającej upoważnionej przez ministra finansów, zawierającej pozytywny wynik badania technicznego automatu lub urządzenia do gier.

Dokumentacja techniczna dotycząca przeprowadzonych badań technicznych automatów lub urządzeń do gier pozostaje w jednostce badającej przez 6 lat i jest udostępniana na żądanie ministra finansów lub właściwego naczelnika urzędu celnego.

More to explorer