Nowe zasady przejazdów pojazdami nienormatywnymi

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

19 października 2012 r. weszła w życie obszerna nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 222, poz. 1321). W związku ze nowelą oraz całkowicie ulega zmianie wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi, łącznie z trybem uzyskiwania zezwoleń, rodzajami zezwoleń, odpłatnością za ich uzyskanie, skończywszy na karach za ich nieposiadanie. Nowe przepisy zostały wprowadzone przede wszystkim z uwagi na fakt, iż system zezwoleń obowiązujący w niewiele zmienionej postaci od lat 80-tych, nie przystawał do dzisiejszych potrzeb rynku, dynamicznie zmieniających się potrzeb przewozowych i polepszającej się jakości sieci dróg w Polsce.

Ponadto uległy zmianom przepisy karne związane z oceną przekroczeń norm dla pojazdów przewożących ładunki sypkie i drewno – tutaj warunkiem otrzymania kary pieniężnej za przekroczenie nacisków osi jest jednoczesne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Uelastyczniono dojazd pojazdami do załadowców i odbiorców znajdujących się przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o niskiej wartości dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej. W związku z tym zmiany przepisów dotyczą tak naprawdę wszystkich przewoźników. Zmiany te spowodują z pewnością znaczne ułatwienie wykonywania przewozów na terenie Polski, ale także całkowitą zmianę (relatywnie dość znaczne obniżenie) wysokości kar za przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi pojazdów oraz ich wymiarów wraz z ładunkami.

Przepisy o przejeździe pojazdami nienormatywnymi tak naprawdę przeniesiono z ustawy o drogach publicznych (także zmieniona dość znacznie nowelą) do ustawy Prawo o ruchu drogowym (czyli potocznie zwanego Kodeksem Drogowym). Zdefiniowano pojazd nienormatywny jako „pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.”

Inne kosmetycznie znowelizowane ustawy tą nowelizacją to ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawa o opłacie skarbowej (w załączniku zwolnienie z opłaty na przejazd pojazdu nienormatywnego w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej). Niektóre pojedyncze przepisy noweli weszły w życie wcześniej (18 października 2011 i 19 stycznia 2012 r.).

Częściowe źródło: www.polskieforumtransportu.org

More to explorer