Nowelizacja KPK w zakresie obowiązków informacyjnych w Unii Europejskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 17 października 2012 r. obowiązuje część nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1091). Dodano do KPK art. 592a – 592f.  Nowelizacja stanowi m.in. o tym, że na polskie sądy karne i prokuratorów nałożono obowiązek udzielenia organom karnym innych państw członkowskich Unii Europejskiej w określonym przez nie terminie, informacji o postępowaniach karnych prowadzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ponadto wprowadzono wymóg przeprowadzenia przez polskie sądy karne i prokuratorów konsultacji z właściwymi sądami i innymi organami karnymi państw członkowskich UE oraz wystąpienia z wnioskiem o przejęcie albo przekazanie ścigania karnego w postępowaniach karnych o charakterze transgranicznym. Jednocześnie wreszcie wskazano, że Europejska Sieć Sądowa jest organem UE, do którego polskie sądy karne lub prokuratorzy mogą zgłosić się w przypadku powstania wątpliwości u jakiego sądu lub organu karnego państwa członkowskiego UE zasięgnąć informacji o postępowaniach karnych zawierających element transgraniczny. Wreszcie zostało określone, że Eurojust jest organem UE, który może wydać opinię w przedmiocie wątpliwości polskich sądów karnych lub prokuratorów dotyczących właściwości państwa.

W wypadkach powyższych (czyli postępowanie karne z elementem transgranicznym) sądy i prokuratorzy nie muszą porozumiewać się z właściwymi organami innych państw za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości (i w pewnych wypadkach ministra właściwego do spraw zagranicznych).

Pozostałe przepisy nowelizacji wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2012 r.

More to explorer