Nowelizacja ustaw o dokumentach

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 16 sierpnia 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 921) dostosowująca te ustawy do nowej ustawy o obywatelstwie polskim.

Obowiązek przekazywania do gminy danych o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego spoczywać będzie nie tylko na wojewodzie, ale dodatkowo na ministrze właściwym do spraw wewnętrznych. Ponadto nowe przepisy uprawniają, oprócz wojewody, także ministra właściwego do spraw wewnętrznych do dokonywania zmian w rejestrze PESEL, zgodnie z kompetencjami przyznanymi w ustawie o obywatelstwie polskim. Nowelizacja wprowadziła też zmianę w ustawie o dokumentach paszportowych przewidującą, że paszport traci ważność z dniem utraty obywatelstwa polskiego.

More to explorer