O adopcji cd.- kogo zgoda niezbędna do adopcji?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Adopcja w polskim prawie to skomplikowana procedura, która ma wiele zawiłości. W poniższym artykule znaleźć będzie można informacje dotyczące tego, które osoby muszą ewentualnie wyrazić zgodę na adopcję dziecka. Jest to o tyle ważna informacja, że brak takiej zgody może zahamować postępowanie adopcyjne.

Kto musi zatem wyrazić zgodę na adopcję dziecka?

Dziecko przysposabiane, jeżeli ukończyło 13 rok życia, chyba że nie jest ono zdolne do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między adoptującym a adoptowanym wynika, że dziecko uważa się za dziecko naturalne przysposabiającego, a żądanie wyrażenia zgody byłoby sprzeczne z dobrem dziecka (art. 118 par. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Małżonek osoby adoptującej- jeżeli tylko jedno z małżonków dokonuje przysposobienia, to wówczas konieczne jest uzyskanie zgody drugiego małżonka taką adopcję, chyba, że drugi z małżonków nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody (tzn. że nie ma faktycznej możliwości porozumienia się z małżonkiem).

Rodzice dziecka, które ma zostać przysposobione- Rodzice muszą wyrazić zgodę wówczas, gdy przysługuje im władza rodzicielska do dziecka. Jeżeli zostali władzy pozbawieni, są nieznani albo porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, ich zgoda nie jest potrzebna. Ojciec, którego ojcostwo zostało ustalone sądownie, a sąd nie przyznał mu władzy rodzicielskiej także nie musi wyrażać zgody na przysposobienie dziecka. Gdy władza rodziców została ograniczona, wówczas sąd może w szczególnych okolicznościach orzec przysposobienie, gdy odmowa zgody przez rodziców naturalnych jest sprzeczna z interesem dziecka.

Opiekun prawny- jeżeli dziecko pozostaje pod opieką, to do przysposobienia potrzebna jest zgoda opiekuna dziecka. Sąd może orzec jednak adopcję, nawet pomimo zgody opiekuna, ze względu na dobro dziecka i szczególne okoliczności.

Co to jest zgoda blankietowa?

Określa się nią wyrażenie zgody przez rodziców dziecka na jego adopcję w przyszłości, bez wskazania osoby przysposabiającego. Reguluje ją art. 119 ze zn. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgoda taka nie może zostać wyrażona przed ukończeniem przez dziecko 6 tygodni życia. Konsekwencja wyraża się w tym, że zostaje zerwany wszelki kontakt między rodzicami naturalnymi a dzieckiem i postępowanie adopcyjne toczy się bez ich udziału. Zgoda ta może być cofnięta przez rodziców w każdym czasie przed sądem, jednak nie później niż przed chwilą wszczęcia postępowania o przysposobienie dziecka.

More to explorer