Obszerna nowela ustawy o działalności leczniczej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

30 czerwca 2012 r. zaczęła obowiązywać nowela ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 742). Nowela wprowadza m.in. zaprzestanie traktowania organizacji pożytku publicznego (m.in. hospicjów) jako przedsiębiorców, co ułatwi takim podmiotom działalność. Powinno to rozwiać wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w sprawie hospicjów.

W noweli przewidziano także, iż ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ma być obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2014 r. (początkowo miało obowiązywać od 1 lipca br.). Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.

Posiadanie przez szpital certyfikatu akredytacyjnego powodowałoby zmniejszenie sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego o 10 proc. Certyfikat akredytacyjny ma obecnie 106 szpitali. W ustawie zaproponowano możliwość zawierania umów ubezpieczenia z udziałem własnym szpitala, nie wyższym niż 50 proc. sumy ubezpieczenia. Wprowadzono także zapisy umożliwiające szpitalom, hospicjom, ambulatoriom, placówkom opiekuńczym przyjmowanie darowizn w postaci leków (zakazywała tego ustawa refundacyjna). Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej zabrania firmom farmaceutycznym wręczania prezentów personelowi medycznemu lub pacjentom.

Nowela wprowadziła zmiany także do innych ustaw leczniczych m.in. ustawy refundacyjnej i o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

More to explorer