Ochrona danych osobowych w internecie.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Internet jest ogromnym źródłem informacji, o swoich użytkownikach. Coraz więcej portali wymaga od internautów logowania się przy pomocy podania swoich danych. Potem te informacje są przetwarzane przez różnego rodzaju firmy marketingowe, z czego użytkownicy internetu nie zdają sobie sprawy.

Przetwarzanie i ochronę danych osobowych w internecie regulują dwie ustawy. Pierwsza z nich wzorowana na prawnych regulacjach dyrektywy Unii Europejskiej (24.10.1995) uchwalona 29 sierpnia 1997 – ustawa o ochronie danych osobowych.
Druga ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności rozdział 4, który wprowadza regulacje wobec postanowień ustawy z 29 sierpnia 1997 roku dotyczące  dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Czym są dane osobowe?
Za dane osobowe, zgodnie z ustawą, uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, umysłowe, fizjologiczne, ekonomiczne, kulturowe, społeczne. Definicja ta wskazuje, iż danymi osobowymi mogą być informacje które w sposób bezpośredni identyfikują człowieka, takie jak imię, nazwisko, PESEL, NIP.

Ważnym zjawiskiem, związanym z ochroną danych osobowych jest ich przetwarzanie. Zgodnie z ustawą art.7 jest to proces polegający na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zmienianiu, udostępnianiu i usuwaniu wszelakich danych osobowych zwłaszcza w systemach informatycznych a więc i w Internecie. Aby dane osobowe mogły podlegać ochronie ustawy, konieczne jest aby były one zgromadzone w zbiorze danych, a więc w ich zestawie dostępnym według określonego kryterium i posiadającym strukturę, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

Nad prawidłowością stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych sprawuje kontrolę Generalny Inspektor Danych Osobowych. Do jego kompetencji należy również

  • rozpatrywanie skarg w związku z wykonywaniem ustawy i wydawanie koniecznych decyzji administracyjnych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych,
  • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych,
  • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,
  • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyka ochrony danych osobowych.

More to explorer