Ochrona pracowników niezrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ochrona może dotyczyć pracowników niezrzeszonych, jeżeli spełnione są kumulatywnie dwie przesłanki :
1) pracownik sam z własnej inicjatywy zwrócił się o ochronę zz nie może osoby niezrzeszonej z urzędu objąć ochroną; mamy do czynienia z negatywną i pozytywną wolnością związkową; pozytywna  – każdy może przystąpić do związku zawodowego (zz) i z tego tytułu  nie powinien być dyskryminowany, negatywna – pracownik ma prawo nie przystąpić do zz i z tego tytułu nie powinien ponosić żadnych negatywnych konsekwencji,
2) zz ma prawo, ale nie ma obowiązku uwzględnić ten wniosek; jeżeli uwzględni, to pracownik będzie korzystał z ochrony zz, a jeśli nie uwzględni też pracownik nie ma z tego tytułu roszczeń do zz, bo objęcie pracownika niezrzeszonego ochroną jest prawem, a nie obowiązkiem zz.
Przesłanki muszą zaistnieć, zanim złożono oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy, bo jeżeli w momencie składania oświadczenia o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia pracownik nie był zrzeszony w zz, o ochronę się nie zwracał, a dopiero po otrzymaniu oświadczenia udał się do zz prosząc o ochronę, jest już za późno, bo w chwili składania wypowiedzenia pracownik z ochrony nie korzystał.

More to explorer