Ochrona znaku towarowego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Znak towarowy, w rozumieniu prawa, jest postrzeganym zmysłowo oznaczeniem, mającym na celu odróżnienie towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innego przedsiębiorstwa.  Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawiające w  sposób graficzny lub taki, który da się w sposób graficzny przedstawić (w szczególności jest to nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia).

Ochronę znaku towarowego uzyskuje się dopiero przez jego rejestrację. Potwierdza to wydanie świadectwa ochronnego przez Urząd Patentowy.
W zgłoszeniu należy określić znak towarowy oraz wskazać, dla których klas towarów ten znak jest przeznaczony. Z tego powodu nie moglibyśmy zarejestrować papierosów o nazwie „Camel”, jednak używanie jej jako nazwa spodni spodni jest już całkowicie legalne.
Jedno zgłoszenie może obiegać się tylko o jeden znak. Czas trwania prawa ochronnego wynosi 1 rok od daty zgłoszenia w UP. Prawo ochronne jest zbywalne (np. licencja) i podlega dziedziczeniu.

Nie udziela się prawa ochronnego na znaki, które:

 • nie mogą być zatwierdzone w rozumieniu Ustawy,
 • nie mają dostatecznych znamion odróżniających,
 • weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
 • których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,
 • które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • które ze swojej istoty mogą wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru i właściwości,
 • zostały zgłoszone w złej wierze,
 • zawierają nazwy, skróty, symbole, na używanie których w obrocie zgłaszający nie ma zezwolenia właściwego organu,
 • zawierające elementy będące symbolami (religijnymi, patriotycznymi, kulturowymi), których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,
 • stanowią formę bądź inną właściwość towaru, która jest uwarunkowana wyłącznie jest naturą.

Co istotne, znaki towarowe uzyskują ochronę tylko na terytorium ich rejestracji. Szczegółowe rozwiązania w poszczególnych krajach mogą być dość różnorodne. W wielu krajach ochroną można objąć np. kolory ( brązowy dla doręczania paczek pocztowych czy pomarańczowy dla szampana ), trójwymiarowe znaki, lub nawet zapachy. Charakterystyczny dla Amerykańskich filmów ryk lwa, został zarejestrowany przez koncern związany z przemysłem filmowym.
Bardziej chronione są znaki, które wymagają od konsumenta więcej wyobraźni potrzebnej do rozpoznania produktu, niż znaki wprost, oraz arbitralne znaki słowne używane w kontekście nietypowym (np. „Apple” kontekście komputera, Nike w kontekście obuwia). Największej ochronie podlegają słowa, terminy i znaki które zostały wymyślone „od zera” (takie jak np. „Kodak”).

Naruszenie zarejestrowanego znaku towarowego zgodnie z art. 296 ust. 2 Ustawy o ochronie Prawa i własności przemysłowej  polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

 1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów („Honda” dla samochodów osobowych i „Honda” dla samochodów osobowych);
 2. znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (np. „Adidas” i „Adidos” dla obuwia sportowego);
 3. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko, o którym mowa wyżej
 4. znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do .

More to explorer