Odpowiedzialność prowadzących hotele na gruncie Kodeksu Cywilnego.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Prowadzenie hotelu w Polsce budzi za sobą wiele obowiązków, również związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za pewne zaniechania bądź czynności. I tak na gruncie kodeksu cywilnego wyodrębniono umowę hotelową, która została uregulowana w artykułach od 846 do 852. Umowa ta jest umową nienazwaną, mieszaną, gdyż zawiera w sobie elementy innych umów z kodeksu cywilnego (m.in. umowę najmu czy przechowania). Na gruncie tych przepisów prawa polskiego przedsiębiorca prowadzący hotel w Polsce odpowiada za rzeczy gości, odpowiedzialność ta jest typową odpowiedzialnością opartą na zasadzie ryzyka, dlatego też właściciel hotelu bądź pracownicy odpowiadają za rzeczy gości niezależnie od swojej winy, a gość nie ma obowiązku winy hotelarza udawadniać.
Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby hotel poniósł odpowiedzialność za szkodę, są to przesłanki:
1. Wniesienie określonej rzeczy na teren hotelu. Rzeczami wniesionymi, będą rzeczy, które zostały powierzone i umieszczone w miejscu wskazanym do tego, podczas pobytu gościa w hotelu, korzystania z usług hotelu. Co ważne zwierząt oraz pojazdów mechanicznych nie traktuje się jako rzeczy wniesionych do hotelu, więc tylko w przypadku zawarcia dodatkowej umowy przechowania, hotelarz będzie ponosił za zwierzęta bądź samochody odpowiedzialność.
2. Nie może nastąpić żadna z okoliczności wyłączających odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel, które zostały wyraźnie wskazane w kodeksie cywilnym. Okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność właściciela hotelu, należą:

  • Szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej. Chodzi tu o sytuację, gdy rzecz jest szczególnie krucha bądź nietrwała w swojej użyteczności.
  • Szkoda wynikła na skutek siły wyższej. Do takich sytuacji można niewątpliwie zaliczyć powódź, bądź trzęsienie ziemi w wyniku którego rzecz gościa została uszkodzona.
  • Szkoda powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która go odwiedzała w hotelu. Wina rozumiana jako działanie umyślne, ale również brak starannego działania. Ta okoliczność wyłączająca będzie miała miejsce w sytuacji gdy gość hotelowy zostawi otwarte drzwi do swojego pokoju.

Hotelarz nie może odpowiedzialności za rzeczy gościa ograniczyć lub też wyłączyć poprzez wywieszenie informacji o braku odpowiedzialności za rzeczy gości.
Roszczenie o naprawienie szkody powstaje w chwili kiedy szkoda została wyrządzona, konieczne jest niezwłoczne zawiadomienie o powstaniu szkody. Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy hotelowej upływa po 6 miesiącach od momentu kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Odpowiedzialność hotelu sięga wysokości stukrotnej wartości za usługę, czyli ceny za zajmowany przez gościa pokój, przypadając na gościa. Jeśli chodzi o pojedynczą rzecz należąca do gościa, nie może przekroczyć pięćdziesięciokrotności tej wartości.
Hotelarz jest zobowiązany do przechowania rzeczy (chyba, że są zbyt duże lub zbyt wartościowe). Brak jest ograniczeń odpowiedzialności w sytuacji, gdy rzecz została utracona lub uszkodzona a była oddana przez gościa na przechowanie. Brak ogrniaczeń odpowiedzialności występuje również w sytuacji winy hotelarza lub też rażącego niedbalstwa.

More to explorer