Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przestępstwa popełnione za granicą kierują się innym prawami niż te popełnione na terytorium naszego państwa, warto więc wiedzieć iż, stosuje się do nich inne ustawy  karne. Fundamentalne znaczenie ma tutaj zasada obywatelstwa, zgodnie z nią obywatel polski powinien się stosować do prawa swojego kraju także wtedy, gdy przebywa za granicą.  W związku z tym kiedy obywatel polski dopuszcza się popełnienia przestępstwa  stosuje się do niego ustawę karną polską. Wiąże się to z faktem iż, po powrocie do kraju będzie pociągnięty do odpowiedzialności  przed sądem polskim. Jednak zasada odpowiedzialności obywatela polskiego za przestępstwa popełnione za granicą jest ograniczona w związku z brzmieniem artykułu 111  k.k. :

Art. 111. § 1. Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.
§ 2. Jeżeli zachodzą różnice między ustawą polską a ustawą obowiązującą w miejscu popełnienia czynu, stosując ustawę polską, sąd może uwzględnić te różnice na korzyść sprawcy.
§ 3. Warunek przewidziany w § 1 nie ma zastosowania do polskiego funkcjonariusza publicznego, który pełniąc służbę za granicą popełnił tam przestępstwo w związku z wykonywaniem swoich funkcji, ani do osoby, która popełniła przestępstwo w miejscu nie podlegającym żadnej władzy państwowej.

Pierwsze orzeczenie w danej sprawie jest rozpatrywane przez sąd za granicą, co oczywiście nie stanowi przeszkody do wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem polskim. Jeżeli obywatel polski zostanie skazany za granicą, to sąd polski zaliczy mu na poczet kary, w całości lub w części, karę odbytą za granicą uwzględniając różnice pomiędzy tymi karami na korzyść sprawcy. Zaliczeniu na poczet kary podlega też okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą, jak też i wykonywana tam kara. Niezależnie więc od rodzaju bądź powagi sprawi oskarżony będzie zmuszony stanąć przed sądem za granicą jak i przed sądem polskim.

More to explorer