Odszkodowanie za opóźniony lot

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Możliwość otrzymania odszkodowania za opóźniony lot nie jest wyrażona wprost w polskim prawie, jest za to ujęta w rozporządzeniu nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Przewiduje ono w zależności od skali opóźnienia oraz długości lotu różnego rodzaju świadczenia dla pasażerów, jak np. bezpłatne rozmowy telefoniczne, zakwaterowanie
w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania, posiłki i napoje
w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, .
W przypadku opóźnionego lotu, w przeciwieństwie do sytuacji gdy lot został odwołany, akt ten nie stanowi wyraźnie o prawie do odszkodowania. Uprawnienie to zaostało przyznane na podstawie interpretacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. w połączonych sprawach C-402/07 oraz C-432/07. Trybunał stwierdził, że „pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania (…), jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Niemniej takie opóźnienie nie rodzi po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków”. Odszkodowanie nie należy się wiec, jeżeli opóźnienie nastąpi z przyczyn katastrof naturalnych lub uwarunkowań atmosferycznych.
Skargi na naruszenie przez przewoźnika lotniczego rozporządzenia 261/2004, w tym skargi na opóźniony lot, rozpatruje wyodrębniona komórka organizacyjna polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Komisja Ochrony Praw Pasażerów (KOPP).
Przed złożeniem skargi konieczne jest wyczerpanie postępowania reklamacyjnego
u przewoźnika. Jeśli przewoźnik nie udzieli odpowiedzi na reklamację w przeciągu 30 dni od jej złożenia, można wnieść skargę bez konieczności oczekiwania na odpowiedź. Do skargi pasażer powinien załączyć kopie reklamacji złożonej na ręce przewoźnika, odpowiedzi przewoźnika na reklamację albo oświadczenie, że nie została ona udzielona w terminie, a także potwierdzoną rezerwację na dany lot. Wszystkie wymienione dokumenty muszą być zgodne
z oryginałami. W postępowaniu przed KOPP ciężar udowodnienia braku naruszenia uprawnień przysługujących pasażerowi spoczywa na przewoźniku lotniczym. Jest to ułatwienie mające na celu ochronę konsumenta w sporze z profesjonalnym przewoźnikiem. Jedyną przesłanką odpowiedzialności jaką w przypadku opóźnienia pasażer musi wykazać jest fakt opóźnienia przekraczającego 3 godziny.
Prezes ULC stwierdza o przyznaniu odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość odszkodowania może wynosić od 250 euro do 600 euro w zależności od rozmiaru opóźnienia i długości lotu. W przypadku niechęci do wypłacenia przyznanego odszkodowania pasażerowi przysługuje powództwo cywilne, decyzja prezesa może być rozumiana jako dokument urzędowy z 485 § 1 pkt 1 kpc, co skróci czas oczekiwania na wypłatę należnej sumy pieniężnej.

More to explorer