Odszkodowanie za użytkowanie produktów zagrażających.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nierzadko w związku z użytkowaniem określonego wyrobu, konsument ponosi szkodę, a nawet uszczerbek na zdrowiu. Ma on wówczas prawo zażądać odszkodowania od producenta – wytwórcy zagrażającego produktu. Aktem prawnym, regulującym kwestię bezpieczeństwa produktów jest Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 229, poz. 2275).

Mianem produktu, ustawodawca określa: rzecz ruchomą nową, używaną, naprawianą lub regenerowaną przeznaczoną do użytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, że może być używana przez konsumentów, nawet jeżeli nie była dla nich przeznaczona, dostarczaną lub udostępnianą przez producenta lub dystrybutora, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym również w ramach świadczenia usługi; produktem nie jest rzecz używana dostarczana jako antyk albo jako rzecz wymagająca naprawy lub regeneracji przed użyciem, o ile dostarczający powiadomił konsumenta o tych właściwościach rzeczy.

Producent to przedsiębiorca wytwarzający określony produkt, przedstawiciel wytwórcy lub w przypadku jego braku importer produktu.

Z użytkowaniem produktów niebezpiecznych wiąże się ryzyko tzw. wypadku konsumenckiego, którego następstwem jest zgon albo uszkodzenie ciała wymagające udzielenia pomocy medycznej. Produkt nosi miano niebezpiecznego i zagrażającego jeśli: w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, stwarza istotne zagrożenie dla konsumenta.

Przy ocenie bezpieczeństwa należy uwzględnić takie czynniki jak:

  • cechy produktu (skład, opakowanie, instrukcja montażu, instalacji i konserwacji),
  • oddziaływanie na inne produkty,
  • wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym
  • inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu,
  • kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze.

W świetle prawa, producent może wprowadzić na rynek jedynie produkty spełniające wymogi bezpieczeństwa.
Jeżeli konsument poniesie szkodę w związku z użytkowaniem wyrobu, ma prawo wystąpić do jego producenta o odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Postępowanie takie prowadzone jest przez sąd cywilny z powództwa osoby, której produkt wyrządził szkodę. Konsument nie musi udowadniać winy przedsiębiorcy, konieczne jest natomiast wykazanie związku między poniesioną szkodą i faktem, że produkt był niebezpieczny. Inną drogą dochodzenia swoich praw jest przekazanie doniesienia o produkcie niebezpiecznym do UOKiK lub Inspekcji Handlowej, wówczas wszczynane jest postępowanie administracyjne.

More to explorer