Odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podczas czasu pracy jesteśmy chronieni na wypadek jakichkolwiek zdarzeń losowych, które wynikają nie z naszej winy. Gdy pracownik ulegnie wypadkowi podczas pełnienia obowiązków względem firmy, względem pracodawcy, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Definicja wypadku przy pracy to: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, jeżeli nastąpiło ono w związku z pracą. Czyli innymi słowy jest to wydarzenie, które miało miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności zleconych przez pracodawcę oraz w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem, w którym wypełnia swoje obowiązki wynikające ze stosunku do pracy. I nie chodzi tu bynajmniej o codzienne przebywanie drogi z domu do miejsca pracy (i na odwrót).

Prawo określa kto i kiedy może się ubiegać o odszkodowanie. A wynikają one z ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), zwanej ustawą wypadkową.

Rodzaje wypadków przy pracy:

Śmiertelny wypadek przy pracy – wypadek, w wyniku, którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Ciężki wypadek przy pracy – na skutek, którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, na przykład takie jak: utrata słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Wypadek zbiorowy – dochodzi do niego, gdy wypadkowi, wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby.

Po wypadku osoba poszkodowana powinna niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt pracodawcy o urazie na zdrowiu. Obowiązek taki ma każdy pracownik, który był naocznym świadkiem tegoż zdarzenia. Pracodawca powinien zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku.

Jak należy składać wniosek o odszkodowanie?

Wniosek powinien zawierać numery NIP, REGON lub gdy dana osoba ich nie posiada, to numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu. Natomiast dane ubezpieczonego to numery PESEL i NIP.

Potrzebne dokumenty, dzięki którym można ubiegać się o odszkodowanie to: protokół powypadkowy (lub karta), prawomocny wyrok sądu pracy, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, lub też odpis aktu zgonu – w przypadku śmierci osoby, która uległa wypadkowi. Następnie lekarz orzecznik ZUSu bada poszkodowanego i ustala jak duży jest uszczerbek na zdrowiu i jaki ma związek z wypadkiem. Wszystko to musi szczegółowo opisać w orzeczeniu.

More to explorer