Odwołanie od decyzji administracyjnej.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Co należy zrobić gdy nie jesteśmy zadowolenie z wydanej decyzji administracyjnej? Jakie są kroki postępowania odwołania administracyjnego?
Decyzja administracyjna to dokument, który jest wydany zewnętrznie w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustawach regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli. To akt rozstrzygająco władczy. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. Adresatem decyzji jest zawsze strona postępowania. Decyzja powinna mieć formę pisemną, a dostarczenie jej powinno się odbyć przez organ. Niekiedy decyzję administracyjną można też ogłosić ustnie.

Odwołanie to środek odwoławczy, który uruchamia administracyjny tok instancji. Odwołanie to przysługuje stronom postępowanie administracyjnego, niezależnie od uczestnictwa w postępowaniu przed organem pierwszej instancji czy doręczenia decyzji, a także uczestnikom postępowania na prawie strony, czyli organizacji społecznej, prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz podmioty, mające na mocy przepisów szczególnych prawa do strony w postępowaniu dotyczącym interesu prawnego innej osoby
Jak należy złożyć odwołanie?

Odwołanie administracyjne wnosi się zawsze do organu wyższego stopnia.

Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są:
–  w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze,
–  w stosunku do wojewodów – właściwi danej sprawie ministrowie,
–  w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określonych w pkt. 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
–  w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Termin wniesienia odwołania to okres do 14 dni od dnia dostarczenia decyzji, a w przypadku gdy decyzja była ogłoszona, to od momentu ogłoszenia. Jeśli odwołanie zostało złożone po upływie 2 tygodni, organ odwoławczy musi stwierdzić brak możliwości odwoływania się.

Co powinno znaleźć w takim odwołaniu?
Strona nie musi podawać konkretnego powodu, dlaczego składa zażalenie. Strona po prostu może napisać, że nie zgadza się z daną decyzją i ma do tego pełne prawo. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Wniesione odwołanie rozpatruje organ wyższego stopnia. Organ ten po przeanalizowaniu wszystkich aspektów wydaje decyzję. Od tej decyzji nie można się już odwoływać. Natomiast od decyzji organu odwoławczego można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

More to explorer