Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wypowiedzenie umowy o pracę w myśl przepisów ma na celu stworzenie metody rozwiązywania umowy o pracę po określonym czasie, zwanym okresem wypowiedzenia.

Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Minimalne okresy zatrudnienia, które decydują o długości okresu wypowiedzenia oznaczają zatrudnienie u pracodawcy z którym rozwiązywana jest umowa o pracę. Zatrudnienie jest to suma wszystkich okresów wykonywania pracy u tego pracodawcy na podstawie stosunku pracy, bez względu na jakiekolwiek przerwy w zatrudnieniu.

Dodatkowo do okresu zatrudnienia wlicza się także długość okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że jeśli w trakcie biegnącego miesięcznego okresu wypowiedzenia pracownik osiągnąłby 3 letni okres zatrudnienia, to tym samym okres wypowiedzenia umowy o pracę ulega przedłużeniu do 3 miesięcy. Już w trakcie składania oświadczenia woli pracodawca powinien uwzględnić wydłużony okres wypowiedzenia.

Należy dodać, że do okres zatrudniania wyznaczającego okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony wlicza się czas:

  • zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli pracownik został przekazany do obecnego pracodawcy w trybie art. 231 K.p.,
  • zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy będącego poprzednikiem prawnym obecnego pracodawcy, w rozumieniu konkretnego przepisu ustawy, który statuuje obecnego pracodawcę jako następcę prawnego (art. 36 § 11 K.p.).

Budowa gramatyczna przepisów Kodeksu Pracy oznacza, ze okresy wypowiedzenia wyznaczone przez ustawodawcę maja charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących, co najmniej jednostronnie.

Dodatkowo należy pamiętać, że pracownik, który zatrudniony jest na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie może z pracodawcą ustalić dłuższe okresy wypowiedzenia. W przypadku zatrudniania krótszego niż 6 miesięcy – 1 miesiąc, w przypadku zatrudnienia dłuższego niż 6 miesięcy – 3 miesiące (art. 36 § 5 K.p.).

Okres wypowiedzenia, który wynosi 2 tygodnie kończy się w sobotę, a wynoszący 1 lub 3 miesiące kończy się się ostatniego dnia miesiąca (art. 30 § 22 K.p.).

Omówione tutaj zasady dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony dotyczą w jednakowy sposób zarówno pracownika jak i pracodawcy.

More to explorer