Opłata produktowa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przez opłatę produktową rozumie się opłatę obliczoną i wpłacaną za opakowania jeżeli wprowadza się na rynek krajowy produkty w opakowaniach, jak np. akumulatory kwasowo-ołowiowe, oleje smarowe , opony nowe pneumatyczne z gumy opony bieżnikowane z gumy i inne o których mówi załącznik do ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej a także opłacie obliczanej i wpłacanej w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. Rodzaje opakowań jakie wymienia ustawa są następujące: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z aluminium, opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej, opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami, opakowania z drewna;                         Przepisom ustawy o której mowa podlegają: wytwórcy produktów w opakowaniach,  importerzy oraz firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (z wykluczeniem importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w celach eksportu lub wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów), przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane, przedsiębiorcy prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty tam pakowane,  przedsiębiorcy, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy, przedsiębiorcy, nie będący wytwórcą produktu, którzy zlecili wytworzenie tego produktu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub opakowaniu. Wprowadzanie na rynek opakowań lub produktów następuje z datą ich wydania z magazynu celem ostatecznego wprowadzenia do obrotu. Jeżeli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniach,  uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie wystawienia faktury, która potwierdza wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniach. Natomiast w przypadku importu produktów lub produktów w opakowaniach uważa się, że importer wprowadza na terytorium kraju produkty bądź produkty w opakowaniach w dacie ich dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju. Opakowania lub produkt uznaje się za wprowadzone do obrotu tylko raz. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku , przeliczona na wielkość wyrażoną w masie albo ilości produktów albo opakowań, z wyjątkiem przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy, drogą sprzedaży lub importu, akumulatory ołowiowe. Opłata produktowa jest obliczana oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań. Podstawę jej obliczenia stanowi, w zależności od rodzaju produktu: masa w kilogramach albo ilość w sztukach   Opłatę produktową wpłaca się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

More to explorer