Opłaty koncesyjne uregulowane w ustawie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

20 listopada 2012 r. to data wejścia w życie zmiany ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1209). Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 19 lipca 2011 roku. TK uznał, że daniny publiczne a za taką należy uznać opłatę koncesyjną, powinny zostać uregulowane w ustawie, a nie – jak było dotychczas – w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Trybunał Konstytucyjny dał ustawodawcy rok na uchwalenie nowych przepisów. Termin ten minął 3 sierpnia 2012 r. Od tego dnia istnieje luka prawna uniemożliwiająca Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wydawanie decyzji koncesyjnych.

Ustawa dokonuje zmian mających na celu zrealizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzez zamieszczenie w ustawie niezbędnych norm określających istotne elementy opłat koncesyjnych, zawartych dotychczas w rozporządzeniu, a w szczególności:

– określa maksymalne stawki opłat za udzielenie koncesji, na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z uwzględnieniem sposobu nadawania,
– wprowadza pełen katalog opłat koncesyjnych uwzględniając wszystkie systemy nadawania (analogowy rozsiewczy naziemny, cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, rozsiewczy satelitarny),
– określa sposób ustalania wysokości opłat w przypadku rozpowszechniania programu różnymi sposobami,
– upoważnia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia wysokości opłaty oraz sposobu jej wyliczania (do maksymalnych wysokości określonych ustawą); ustawa zawiera szczegółowe wytyczne i kryteria, jakimi musi kierować się KRRiT wydając to rozporządzenie,
– przewiduje waloryzację opłat koncesyjnych o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – Głównego Urzędu Statystycznego (w przepisie przejściowym wyłączono waloryzację za 2012 rok),
– określa kwotowo opłatę za wpis programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych oraz waloryzację tej opłaty na zasadach opłat koncesyjnych,
– wprowadza możliwość rozłożenia opłat koncesyjnych na raty.

Nowelizacja przenosi z rozporządzenia do ustawy maksymalne stawki opłat za przydzielenie koncesji radiowo – telewizyjnej. Z dwoma wyjątkami to te same stawki, które obowiązywały w rozporządzeniu na podstawie którego KRRiTV pobierała opłaty koncesyjne.

Pierwsza zmiana określa maksymalną stawkę za przyznanie koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla telewizji z niespełna 13 milionów złotych do prawie 26 milionów. W przypadku standardowej rozdzielczości (SD) będą to te same stawki jakie obowiązują w tej chwili, czyli około 13 milionów złotych. Za standard HD trzeba będzie zapłacić około 26 milionów złotych. Wzrost tej opłaty jest wynikiem tego, że w paśmie HD mieści się dwa razy więcej programów niż w standardzie SD.

Druga zmiana dotyczy obniżenia o połowę opłat dla radia cyfrowego. Zmiana ta ma zachęcić nadawców do nadawania cyfrowego. W nowelizacji opłata za koncesję na nadawanie analogowego programu radiowego to ponad 12,3 mln zł, a w przypadku nadawania cyfrowego na multipleksie połowa tej kwoty.

Opłaty za koncesje są niezależne od rocznych opłat za prawo do dysponowania daną częstotliwością.

Źródło: www.prezydent.pl, www.satkurier.pl

More to explorer