Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako zarządca lasów państwowych.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej PGL LP) jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawne, działającą na terenie Polski. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. (dalej u.o.l.) Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany Zarządzeniem Ministra Środowiska z 1994 r. Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.o.l., Lasy Państwowe zarządzają lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość.
Przez gospodarkę leśną rozumie się działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Nadzór nad gospodarką leśną sprawują:
1) minister właściwy do spraw środowiska – w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa,
2) starosta oraz w zakresie określonym w ustawie wojewoda – w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
W celu realizacji gospodarki leśnej Lasy Państwowe obowiązane są w szczególności do:
1) inicjowania, koordynowania i prowadzenia okresowej oceny stanu lasów i zasobów leśnych oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych,
2) sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych,
3) prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów.
Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, może następować w przypadkach:
1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach,
2) regulacji granicy polno-leśnej,
3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej,
4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze,
5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.
Stosownie do treści art. 50 u.o.l., Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. Lasy Państwowe otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową. Lasy Państwowe w swoich działaniach podkreślają konieczność trwałego zachowaniu lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnego użytkowanie przez obecne i przyszłe pokolenia.

More to explorer