Partnerstwo publiczno-prywatne – przesłanki i tryb.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Partnerstwo publiczno-prywatne należy rozumieć jako narzędzie organizacji i zarządzania w sektorze publicznym. Partnerstwo to, obejmuje zespół usług publicznych świadczonych w formie określonej przepisami prawa, na rzecz interesu publicznego.

Jednostki samorządu terytorialnego mają za zadanie zapewnić dostęp do określonych grup usług publicznych. Pierwszą z nich są usługi administracyjne, w szczególności wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz decyzji w rozumieniu k.p.a. , prowadzenie rejestrów publicznych, wydawanie koncesji w ramach reglamentacji działalności gospodarczej. Drugą grupę stanowią usługi społeczne takie jak ochrona zdrowia, kultura, oświata, pomoc społeczna, ochrona bezrobotnych, ochrona osób niepełnosprawnych, a także promocja zatrudnienia. Do ostatniej kategorii zalicza się usługi komunalne, które mają za zadanie zapewnienie infrastruktury technicznej m.in. chodzi tutaj o drogi, odprowadzanie ścieków, transport publiczny, gospodarka odpadami, prowadzenie cmentarzy, mieszkalnictwo, dostęp do sieci energetycznych.

Obowiązek zaspokojenia zbiorowych potrzeb obywateli powoduje zachwianie podstawowej zależności rynkowej pomiędzy popytem, ceną i podażą, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku.

W praktyce Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyjąć jeden z trzech modeli realizacji usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego:

1. model partnerskiego współdziałania – istnieje z góry określony podział zakresu usług w ramach którego funkcjonują podmioty sektora publicznego oraz prywatnego; dzięki czemu udaje się uniknąć nieuczciwej konkurencji.
2. Model konkurowania – sektor prywatny w oparciu o prawa rynku wykonuje część usług publicznych, jednak podmioty publiczne także chcą być obecne na rynku usług i dochodzi wówczas między nimi do konkurencji i rywalizacji.
3. Model elastyczny – podmioty obowiązane są prowadzić działania w ramach zmieniającego się otoczenia. Sektor publiczny zmierza do zwiększenia udziału sektora prywatnego w rynku usług.

Najczęściej partnerstwo publiczno – prywatne podejmowane jest w ramach modelu elastycznego. Wzrost udziału podmiotów prywatnych wykonujących usługi publiczne jest obserwowany tam, gdzie dostępność tych usług wiąże się z częściową odpłatnością przez korzystających oraz tam, gdzie wykorzystywane są mechanizmy rynkowe.

More to explorer