Pisemne interpretacje w sprawach podatkowych jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego są od 1 lipca 2007 r. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnej sprawie (art. 3 § 2 pkt 4a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Trudny do zdefiniowania jest charakter takich interpretacji, nie jest to bowiem akt władczy, ponieważ podatnik nie musi się zastosować do takiej interpretacji, a jeśli się zastosuje, to nie może to powodować powstania po jego stronie negatywnych skutków prawnych. Jest to postać czynności bardziej o charakterze technicznym, informacyjnym, nie wywiera bezpośrednich skutków prawnych w ramach obowiązków podatkowych.

To są interpretacje ministra właściwego do spraw finansów publicznych bądź upoważnionych (w drodze rozporządzenia) podległych mu organów (art. 14 b § 1 i 6 Ordynacji Podatkowej). Sama interpretacja indywidualna zawiera w swej treści pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a pod względem formalnym może być traktowana jako akt podlegający kontroli sądowej.

More to explorer