Podatek od czynności cywilno – prawnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych,  regulowany ustawą z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych.” Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, wymienione wyraźnie w ustawie.

Zgłoszenie czynności cywilnoprawnej do opodatkowania to potoczne zarejestrowanie umowy w urzędzie skarbowym.

Ustawa określa czynności cywilnoprawne, które mają zostać opodatkowane PCC. Opodatkowaniu podlegają zwłaszcza umowy, jak i aneksy do tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Orzeczenia sądów, ugody i orzeczenie polubowne również podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli powodują one takie same skutki, jak czynności cywilnoprawne.

Warto wspomnieć, że podatkowi PCC podlegają czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są

  • przedmioty, które znajduję się na terenie Polski bądź prawa majątkowe wykonywane na terenie naszego kraju
  • przedmioty, które znajdują się po za granicą i prawa majątkowe wykonywane są również za granicą, jednak nabywca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i na tym terytorium została dokonana czynność cywilnoprawna.

Podatek PCC nie występuje, gdy z tytułu danej czynności jedna ze stron jest podatnikiem podatku VAT, tzn. gdy jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  • opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  • zwolniona z podatku od towarów i usług,

z wyjątkiem:

  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Ciężar zapłacenia podatku najczęściej spoczywa tylko na jednej osobie. Dla przykładu, w przypadku umowy sprzedaży, to kupujący musi zapłacić, przy umowie darowizny – obdarowany.

Istnieją jedna umowy, gdzie wszystkie strony są zobowiązane do zapłaty, tj. Umowy zamiany czy zamiany spółki cywilnej.

Sumy podatków są dokładnie opisane w ustawie.

PCC należy zapłacić w terminie 14 dni od chwili dokonania czynności cywilnoprawnych (wyjątkiem są orzeczenia sądu, gdzie nie liczy się data wydania wyroku, ale chwila jego uprawomocnienia się.

Deklaracja w sprawie podatku, składana jest na formularzy PCC – 3. zór formularza PCC-3 zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1577). Deklaracja ta powinna zawierać informacje na temat miejsca i celu jej składania, danych podatnika dokonującego zapłaty, przedmiotu opodatkowania i treści czynności cywilnoprawnej. Ponadto musi również przedstawiać obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnej oraz zawierać oświadczenie i podpis podatnika lub osób go reprezentujących.

More to explorer