Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podatek PCC odprowadzany jest od zawieranych czynności cywilnoprawnych. Aktem prawnym regulującym tego typu świadczenie jest Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 17 października 2000 r.)
Przedmiot opodatkowania stanowią takie czynności cywilnoprawne jak:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki,
 • umowy poręczenia,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy ustanowienia odpłatnej renty,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki (akty założycielskie),
 • orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody,

Obowiązek podatkowy nie obejmuje takich czynności cywilnoprawnych jak:

 • sprawy alimentacyjne, a także dotyczące opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, opieka społeczna,
 • powszechny obowiązek obrony,
 • świadczenia socjalne i wynagrodzenia za pracę,
 • szkolnictwo i oświata pozaszkolna.

Art. 5. 1. stanowi iż: Obowiązek zapłaty podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących stronami czynności cywilnoprawnej, a w przypadku określonym w art. 4 pkt 2 – na spółce.

Zależnie od rodzaju czynności cywilnoprawnej, stawka podatku PCC wynosi: 0,1% (na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej),  0,5 % (podatek od umów spółki), 1 % (odpłatne użytkowanie, odpłatna służebność), 2 % ( pożyczka , depozyt nieprawidłowy, podatek od umowy sprzedaży  nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym), 19 zł (na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej o nieustalonej wartości), 38 zł (od umowy majątkowej małżeńskiej).
Podatek ten płatny jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

More to explorer