Podatek od przedawnionych zobowiązań podatkowych zgodny z Konstytucją

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

27 czerwca 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt P 41/10 (Dz.U.2012, poz. 725), w którym to wyroku Trybunał stwierdził, że ponowne powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego, od tej samej czynności cywilnoprawnej według dziesięciokrotnie wyższej 20% stawki podatku z chwilą powołania się przez podatnika na fakt jej dokonania przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego po przedawnieniu zobowiązania podatkowego powstałego z umowy pożyczki jest zgodny z Konstytucją RP.

Art. 7 ust. 5 pkt 1 (stawka podatku) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 (powstanie obowiązku podatkowego) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) w zakresie, w jakim przewidują – w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, po przedawnieniu zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki – ponowne powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego, od tej samej czynności cywilnoprawnej według dziesięciokrotnie wyższej 20% stawki podatku z chwilą powołania się przez podatnika na fakt jej dokonania przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, są zgodne z art. 2 (demokratyczne państwo prawa), art. 32 ust. 1 (równość wobec prawa), art. 31 ust. 3 (ograniczenia w zakresie wolności i praw konstytucyjnych), art. 64 ust. 2 (równa ochrona własności).

Zatem Trybunał zaaprobował praktykę organów skarbowych polegającą na nakładaniu na podatników obowiązku zapłaty 20 % karnego podatku od umowy pożyczki, mimo iż upłynął 5-letni termin przedawnienia podatku od jej zawarcia, w razie gdy podatnik ujawni niejako przy okazji, że taką umowę pożyczki zawierał i nie zgłosił jej do opodatkowania. Jest to oczywiście bardzo niekorzystne dla podatników, którzy nawet po wielu latach mogą zostać przymuszeni do zapłaty podatku od pożyczonych pieniędzy.

More to explorer