Podatki lokalne i przykładowe ich stawki w 2010

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podatki lokalne jest to grupa podatków, stanowiących dochody własne gmin. Rady poszczególnych gmin mają prawo do ustalania ich wielkości w zależności od stawek maksymalnych, które zawarte są w ustawie o podatkach lokalnych i rozporządzeniu odpowiedniego ministra. Dodatkowo wyznaczając kwotę podatku rady gmin powinny kierować się interesem gminy i jej mieszkańców.

Do podatków lokalnych należą:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportu (niesłusznie nazywany potocznie podatkiem drogowym), płacony przez mieszkających na obszarze gminy właścicieli środków transportu w wysokości uzależnionej od rodzaju i pojemności silnika pojazdu,
 • podatek od posiadania psów,
 • opłaty skarbowe,
 • opłaty targowiskowe i miejscowe (taksa klimatyczna).

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które obowiązują w określonym roku podatkowym ustala Minister Finansów poprzez waloryzację stawki wg zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W 2010 w Polsce stawki maksymalne najczęściej występujących podatków lokalnych były następujące:

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1m2 powierzchni,
 • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39zł od 1m2 powierzchni,
 • podatek od budynków mieszkalnych (lub ich części)- 0,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • podatek od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 4,16 do 20,51zł w zależności od rodzaju działalności,
 • podatek od środków transportowych w zależności od ich rodzaju wyniósł maksymalnie od 7219,28 zł (na samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie), do 2786,03zł (na samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równiej lub wyższej niż 12 ton),
 • opłata targowa mogła wynosić maksymalne 681,54 zł dziennie,
 • opłata klimatyczna w zależności od rodzaju miejscowości i regionu od 1,93 zł do 3,82 zł dziennie,
 • stawka opłaty rocznej za psa nie mogła przekroczyć 107,85 zł.

More to explorer