Podstawy prawne ubiegania się o urlop ojcowski.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Urlop ojcowski jest w polskim prawie czymś stosunkowo nowym i wciąż mało popularnym. Wprowadzony on został na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654). Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie następujące założenia:

  • Pracownik- ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia w 2010 i 2011r.
  • Art 15. 1. ustanawia, iż: Pracownik-ojciec wychowujący dziecko korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze określonym w art. 14 ust. 2 ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego.
  • 2.Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.

Mimo jasno określonych praw przysługujących pracującym ojcom, urlop ojcowski jest w Polce bardzo rzadko wykorzystywany. Może się to wiązać z takimi czynnikami jak: nieznajomość obowiązujących nowelizacji prawnych, strach przed utratą pozycji w firmie, a czasem nawet dyskryminacją ze strony pracowników. Ponadto niektórzy pracodawcy mają negatywny stosunek do osób ubiegających się o urlop ojcowski. Coraz częściej określone firmy już w procesie rekrutacji pytają kandydatów wprost o plany na przyszłość, a co się z tym wiąże również o plany macierzyńskie. W chwili, gdy również mężczyznom przysługuje urlop ojcowski, w środowiskach pracowniczych, często mamy do czynienia z licznymi kontrowersjami wokół tego tematu. Warto jednak znać swoje prawa i nie bać się z nich korzystać.

W celu wykorzystania urlopu ojcowskiego, pracownik zobowiązany jest dostarczyć pracodawcy odpowiedni wniosek w czasie nie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie tylko biologiczny ojciec ma prawo do podjęcia urlopu, prawo to również przysługuje mężczyźnie będącego w relacji adopcyjnej, jednak pod warunkiem pomyślnego zakończenia procedury adopcyjnej. W momencie gdy chcemy ubiegać się o urlop ojcowski, musimy zwrócić uwagę na wymóg stanowiący, iż wiek dziecka nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. Jeśli pracownik w drodze proceduralnej przestrzega określonych zasad i terminów, pracodawca jest w zasadzie zobowiązany udzielić mu przysługującego w świetle prawa urlopu.

More to explorer