Podstawy reklamacji wadliwie wykonanej usługi.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Usługa to termin odnoszący się do działań podejmowanych w celu zarobkowym, polegających na zaspokojeniu określonych potrzeb konsumenta. Usługi obejmują czynności zarówno materialne (takie jak: handel, naprawy, hotelarstwo, transport, czy działalność komunalną), jak i niematerialne (edukacja, ochrona zdrowia, działalność związana z kulturą i rekreacją). Podobnie jak w przypadku nabycia wadliwego towaru, konsument może spotkać się z usługą wykonaną w sposób opatrzony błędem. Jaka wygląda wówczas droga dochodzenia praw konsumenta?

Wykonawca usługi, odpowiedzialny jest tytułem rękojmi za wszelkie wady i błędy, jakimi jest ona opatrzona. Jeśli konsument stwierdzi, iż usługa została wykonana niezgodnie z umową, czyli innymi słowy nie spełnia funkcji, których klient może pierwotnie oczekiwać i nie odpowiada zapewnieniom publicznym, ma on podstawy do wysunięcia określonych roszczeń.

W celu dochodzenia swoich praw, niezadowolony klient powinien niezwłocznie zgłosić reklamację wadliwie wykonanej usługi. Powinna być skierowana bezpośrednio do wykonawcy, z którym klient zawarł umowę. Konsument zobowiązany jest sporządzić dokument reklamacyjny i złożyć go w terminie nie przekraczającym miesiąca od chwili ujawnienia się usterki. Należy pamiętać, że opis wykrytej wady powinien być jasny, przejrzysty, rzetelny i szczegółowy. Warto zestawić określoną wadę z konkretnymi zobowiązaniami, jakie zawiera umowa, wówczas wykonawca nie będzie miał podstaw aby reklamację podważyć. Dokument reklamacyjny musi także zawierać żądania konsumenta. Istnieją trzy drogi żądań, jakie wysunąć może niezadowolony konsument. Usługa wykonana w sposób wadliwy, nie jest warta swojej pierwotnej ceny, dlatego też klient może żądać obniżenia jej. Kolejna droga to odstąpienie od umowy, z czym wiąże się oczekiwanie zwrotu gotówki, lub wysunięcie żądania naprawy.

W momencie, gdy wykonawca działa opieszale i podważa wadliwość wykonanej przez siebie usługi, możemy zwrócić się do rzeczoznawcy, w celu wydania stosownej opinii. Jednak pamiętajmy iż jest to droga kosztowna i niekoniecznie wiążąca.

Konsument może także skierować sprawę do sądu, lub zdecydować się na polubowny sąd konsumencki, przy czym w tym przypadku, obie strony muszą wyrazić zgodę na taki obrót sprawy.

Ponadto warto zwrócić uwagę na okoliczności, w których wykonawca nie odpowiada za ujawnioną wadę:

  • wadliwość dzieła powstała w wyniku wady tkwiącej w materiale dostarczonym przez klienta;
  • klient sam spowodował wadliwość dzieła;
  • konsument wiedział o wadzie w chwili odbioru i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń;
  • wada powstała po wydaniu dzieła klientowi.

More to explorer