Podwykonawcy już mogą dochodzić od GDDKiA zapłaty

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 3 sierpnia 2012 r. obowiązuje bardzo nagłośniona przez media i przyjęta w ekspresowym tempie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. 2012, poz. 891). Określa ona warunki zapłaty należności podwykonawcom za wykonane prace, której to zapłaty nie mogli bądź nie mogą otrzymać od wykonawców głównie z uwagi na ich zaległości.

Na podstawie nowych przepisów małe i średnie firmy, jak również mikroprzedsiębiorstwa, mogą zwrócić się o należne im wynagrodzenia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jeśli wykonawca zalega z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace co najmniej 30 dni albo gdy sąd ogłosił upadłość tego wykonawcy. O spłatę niezaspokojonych należności przedsiębiorcy będą się mogli zwracać do GDDKiA również jeśli sąd oddalił wniosek o zapłatę z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego wykonawcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. GDDKiA wypłaci poszkodowanym przedsiębiorcom te środki z Krajowego Funduszu Drogowego, a później będzie dochodzić zwrotu przekazanych pieniędzy od wykonawców. W ustawie wymieniono dokumenty, jakie podwykonawcy powinni złożyć w przypadku ubiegania się o zwrot należności oraz określono warunki wypłacania im zaliczki. Nowe przepisy mają zastosowanie także wobec tych wykonawców, którzy zalegali ze spłatą należności, albo ogłosili upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawą nie są objęci przedsiębiorcy, którzy mają możliwość odzyskania swoich należności na podstawie przepisu Kodeksu cywilnego o solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (art. 6471 Kodeksu Cywilnego). W tym przypadku, jeśli nie otrzymali zapłaty od jednego z wykonawców, mogą się o nią ubiegać u inwestora – GDDKiA.

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer