Pojęcie i rodzaje informacji niejawnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Początkiem należy zacząć od podstawy prawnej, która w tym przypadku jest Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Już w pierwszym artykule znamiennym jest swoiste opisanie pojęcia informacji niejawnych poprzez zakreślenie negatywnych konsekwencji, jakie może za sobą nieść ujawnienie owych oznaczonych danych. Ich ochrona jest kluczowa, ze względu iż nieuprawnione ujawnienie może spowodować szkody dla Rzeczpospolitej Polskiej lub jest po prostu niekorzystne ze względu na szeroko pojęty interes państwa. Przepisy ustawy stosuje się do ochrony informacji dotyczących władz publicznych, w tym w szczególności Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej i organów administracji publicznej, jak również do organów samorządu terytorialnego, oczywiście również sądów i trybunałów a ponadto organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Ponadto ustawa odnosi się do jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Narodowego Banku Polskiego i innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców.

Przedmiotem regulacji wyżej wymienionej ustawy jest nie tylko określenie pojęcia, ale również postępowania w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych oznaczonych wedle klasyfikacji przedmiotowo istotnej ustawy, jak również organizacji kontroli dla zapewnienia jak najlepszej ochrony oraz zabezpieczenia w sieci teleinformatycznej. W tym właśnie celu ustawa na swoje potrzeby wprowadza pewne pojęcia w art. 2, ale również klasyfikacji i rozróżnienia w zależności od stopnia tajności czy poufności informacji. Przejdę zatem do omówienia tego szerokiego, obejmującego wachlarz aspektów pojęcia.

W rozumieniu ustawy rozróżnia się według stopnia tajności. Najbardziej strzeżone przed wiedzą osób trzecich są informacje niejawne, którym nadaje się klauzulę ściśle tajne gdyż ich nieuprawnione ujawnienie może powodować wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej. Ustawa wyszczególnia okoliczności, do których stosuje się wyżej podana klauzulę, są to mianowicie w przypadku zagrożenia suwerenności, niepodległości bądź integralności terytorialnej; bezpieczeństwu wewnętrznemu bądź porządkowi konstytucyjnemu; sojuszom lub pozycji międzynarodowej. Dalej ustawa wyszczególnia okoliczność objęcia klauzulą ściśle tajne w wypadku zagrożenia identyfikacji czy zagrożenia życia lub zdrowia funkcjonariuszy, pracowników lub żołnierzy wywiadu lub kontrwywiadu. Podobny status nadaje ustawa informacjom mogącym zagrozić życiu lub zdrowiu świadków koronnych lub osób dla nich najbliższych.

Kolejną kategorią, jaka wymienia ustawa są informacje niejawne, których nieuprawnione ujawnienie może spowodować poważną szkodę poprzez uniemożliwienie realizacji zadań związanych z ochrona suwerenności bądź porządku publicznego; pogorszenie stosunku z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi bądź gdy zakłóci funkcjonowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, także powiązne z tym zakłócenie ścigania sprawców zbrodni bądź wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych w celu zapewnienia RP bezpieczeństwa. Klauzulę tajności noszą również dane dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania oraz informacje, które mogą w znaczny sposób naruszyć interesy ekonomiczne Rzeczypospolitej.

Kolejna kategoria określaną klauzulą ”poufne” są informacje niejawne, których nieuprawnione ujawnienie powoduje szkodę dla Rzeczypospolitej poprzez utrudnianie prowadzenia polityki czy podejmowanie przedsięwzięć obronnych, zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli bądź też utrudni wykonywanie zadań i działanie osób i instytucji odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i podstawowych interesów Rzeczypospolitej jak również za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ścigania sprawców przestępstw. Poufne są również informacje dotyczące finansowego funkcjonowania Rzeczypospolitej oraz stabilności gospodarczej.

Ostatnią już klauzulą „zastrzeżone” określa się informacje niejawne mogące w inny sposób niż wyżej wymienione naruszyć interesy Rzeczypospolitej, zagrozić jej bezpieczeństwu bądź stabilności pozycji na arenie międzynarodowej czy gospodarczej. 

More to explorer