Pojęcie miejsca zamieszkania, konsumenta i ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Miejsce zamieszkania

Miejsca zamieszkania nie można na gruncie prawa cywilnego utożsamiać z miejscem zameldowania. To miejsce, gdzie osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wpływ tego miejsca zamieszkania na inne kwestie dotyczy zwłaszcza właściwości miejscowej sądu, organów podatkowych i tu wynikają dalsze kwestie odnośnie miejsca zamieszkania dziecka. Miejscem tym jest miejsce zamieszkania rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Miejsce zamieszkania można mieć tylko jedno. Nie doznaje ta zasada żadnych wyjątków. Jedno musi być główne, podstawowe w rozumieniu przepisów prawa prywatnego.

Konsument

 
Pojęcie konsumenta zawarte jest w art. 221 Kodeksu Cywilnego – konsumentem jest tylko i wyłącznie osoba fizyczna. Kiedyś twierdzono, że jest nim każdy podmiot, który zawiera czynność prawną niezwiązaną z działalnością gospodarczą bądź zawodową, teraz jest nim tylko osoba fizyczna, do innych osób to pojęcie się nie odnosi.

Ochrona dóbr osobistych
W tej problematyce należy kierować się orzecznictwem, gdyż tam jest wiele rzeczy praktycznych wyjaśnionych. Cały czas życie przynosi nam przykłady, gdzie z ochroną dóbr osobistych mamy do czynienia. Katalog dóbr osobistych z art. 23 Kodeksu Cywilnego nie jest katalogiem zamkniętym. Orzecznictwo wyodrebniło nowe dobra np. prawo do grobu, prawo kultu pamięci osoby zmarłej, prawo do prywatności, intymności. Osoba, która domaga się ochrony, musi podnieść, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, ale nie musi wykazywać, że doszło do bezprawności. Samo zagrożenie dobra osobistego jest już wystarczające do podjęcia działań zmierzających do ochrony dóbr osobistych. Czego można się domagać w przypadku naruszenia dóbr osobistych ? – tutaj katalog żądań jest otwarty, najczęściej jest to domaganie się przeprosin, zamieszczenia ich w prasie, ewentualnie odszkodowania, jeśli to naruszenie spowodowało konkretną szkodę majątkową. Kodeks Cywilny odsyła tutaj do przepisów ogólnych, podobnie jest z zadośćuczynieniem. Środków prawnych tu jest wiele i dostosowujemy je do konkretnej sytuacji, zależy jakie dobro zostało naruszone, w jakim zakresie, gdzie naruszone, jakie skutki to naruszenie wywołało. Ta ochrona jest domeną sądu okręgowego, gdyż przyjmuje się, że są to sprawy trudne, z którymi sądy rejonowe nie mogłyby sobie poradzić. Dobra osobiste przynależą też innym podmiotom, nie tylko osobom fizycznym, także osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym. Oczywiście katalog dóbr osobistych w przypadku tych osób jest inny.

More to explorer