Polska Izba Ubezpieczeń

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Polska Izba Ubezpieczeń jest to organizacja gospodarcza, zrzeszająca działających na terenie Polski ubezpieczycieli. Podstawowym zadaniem Izby jest prowadzenie działań, a także reprezentowanie członków izby w celu ochrony ich wspólnych interesów, współdziałanie w zapobieganiu zagrożeniom rynku ubezpieczeń, kształtowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej.

Do zadań Izby należy w szczególności:

wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące działalności ubezpieczeniowej, lub z nią związanych i współdziałanie na wniosek przy ich opracowywaniu,
współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ubezpieczeń,
inicjowanie i wykonywanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ubezpieczeń oraz współpraca w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr ubezpieczeniowych,
pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o funkcjonowaniu rynków ubezpieczeniowych w kraju i za granicą oraz opracowywanie na ich podstawie i udostępnianie dla potrzeb działalności ubezpieczeniowej analiz i prognoz oraz wydawanie biuletynu Izby,
tworzenie i wykonywanie informatycznych baz danych w zakresie statystyki ubezpieczeniowej, a w szczególności baz danych o przebiegu szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń oraz baz danych niezbędnych do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, w tym, w granicach określonych w Ustawie, informacji o wypłaconych odszkodowaniach lub świadczeniach, z wyłączeniem ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy, oraz o osobach, przeciwko którym było prowadzone postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przez nie przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń, zakończone wyrokiem skazującym lub warunkowym umorzeniem postępowania,
inicjowanie odpowiednich rozwiązań ustawodawczych i zmian obowiązujących przepisów w zakresie działania Izby,
organizowanie i koordynowanie działań zakładów ubezpieczeń w procesie tworzenia norm prawnych Unii Europejskiej w zakresie ubezpieczeń,
standaryzacja ochrony ubezpieczeniowej i procedur działania na rynku ubezpieczeniowym,
tworzenie forum do dyskusji i wymiany poglądów środowiska ubezpieczeniowego,
upowszechnianie wiedzy ubezpieczeniowej,
współdziałanie z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, organem nadzoru oraz z innymi organami i organizacjami państwowymi i społecznymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa ubezpieczeniowego,
współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ubezpieczeń, zwłaszcza w zakresie działalności prewencyjnej, w ochronie rynku ubezpieczeniowego w zapobieganiu przestępczości ubezpieczeniowej oraz w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym,
wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr ubezpieczeniowych,
zbieranie informacji o przepisach prawa, podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitej wykładni przepisów prawa, występowanie w imieniu członków Izby do właściwych organów z wnioskami o interpretację przepisów, przekazywanie z wyprzedzeniem informacji o regulacjach prawnych mających wpływ na działalność zakładów ubezpieczeń,
opracowywanie analiz i prognoz obejmujących funkcjonowanie i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego,
współdziałanie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz z organem prowadzącym Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.

Izba może prowadzić działalność gospodarczą w ramach działającego przedsiębiorcy powołanego przez Walne Zgromadzenie Izby. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Izby oraz dochodów z działalności gospodarczej. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystywany jest do realizacji zadań Izby i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

More to explorer