Polska stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia 2012 r. Polska stała się stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. 2012, poz. 1300). Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń jest uzupełnieniem Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.  (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706), której Polska jest stroną od 2002 r.

Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń wszedł w życie dnia 8 października 2009 r. Do dnia dzisiejszego jego stronami jest 28 krajów europejskich oraz Unia Europejska. Protokół określa m. in. następujące kwestie: główne elementy systemu rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, strukturę oraz układ rejestrów, publiczny dostęp do informacji, udział społeczeństwa w rozwoju krajowych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zasad współpracy międzynarodowej. Prawa do informacji, do udziału w podejmowaniu decyzji i dostępu do sądownictwa w ochronie środowiska są określane jako następna generacja praw człowieka i kluczowy element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń jest narzędziem umożliwiającym realizację tych praw.

Prezydent ratyfikował ten protokół w dniu 19 września 2012 r.

More to explorer