Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego jest przewidziane w art. 794 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego (jest to chyba jedyna sytuacja, kiedy nadanie klauzuli musi być poprzedzone przeprowadzeniem rozprawy).
Powszechnie uważa się, że za utracony należy uważać tytuł wykonawczy, który niezależnie od woli wierzyciela został zagubiony, zniszczony, uszkodzony, w stopniu uniemożliwiającym jego użycie, lub znalazł się w posiadaniu dłużnika lub osoby trzeciej.
Sąd bada czy wnioskodawca utracił posiadanie tytułu wbrew swej woli. Sąd nie może badać czy objęte tytułem roszczenie się przedawniło, czy dłużnik już coś zapłacił na poczet długu, jaki jest stan rozrachunku między stronami.
Jedyna sytuacja, kiedy się bada kwestię zapłaty to sytuacja, kiedy tytuł wykonawczy jest opatrzony adnotacją urzędową. Jeżeli tytuł wykonawczy znajdzie się u komornika i egzekucja jest częściowo bezskuteczna, to po zakończeniu postępowania egzekucyjnego zwraca się tytuł opatrzony adnotacją przez komornika, w jakiej części wyegzekwował roszczenie. Jeżeli taka informacja się na tytule znalazła, to może być przedmiotem badania w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu. Jednakże jakakolwiek zapłata dokonana poza komornikiem przedmiotem badania być nie może.
Może się zdarzyć, że będzie wydany ponownie tytuł wykonawczy, pomimo tego, ze wierzyciel wydał pierwotny tytuł dłużnikowi, kiedy to wydanie było związane z jakimś wadliwym procesem decyzyjnym (np. kiedy wierzyciel oddaje tytuł w zamian za czek, który później okazuje się czekiem bez pokrycia). Wtedy trzeba wykazywać powód wyzbycia się tytułu przed sądem (wierzyciel myślał, że dług zostaje spłacony, a potem zaspokojenie okazuje się bezskuteczne).
Jeżeli ktoś nie utracił tytułu fizycznie, ale jest on zniszczony w takim stopniu, że nie nadaje się do prowadzenia egzekucji, bo nie można odczytać jego treści, to wtedy również mnożna wnosić o ponowne wydanie tytułu wykonawczego.
Sąd rozstrzyga w powyższym przedmiocie postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

More to explorer