Porządek publiczny a bezpieczeństwo publiczne

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne stanowią dwie równorzędnie chronione konstytucyjnie wartości. Ich ochrona wyrażona usankcjonowana w ustawie zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje zapewnienie ludziom, znajdującym się na polskim terytorium bezpieczne warunki egzystencji. Ponadto ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego determinuje niezakłócone funkcjonowanie państwa i jego instytucji.
Terminem bezpieczeństwo publiczne określa się na ogół stan faktyczny wewnątrz państwa umożliwiający normalne funkcjonowanie organizacji państwowej i realizacji jej interesów, zachowanie życia, zdrowia, mienia jednostek oraz korzystanie przez te jednostki z konstytucyjnie przyznanych praw i wolności. W przypadku spojrzenia na bezpieczeństwo publiczne przez pryzmat jego ochrony jako dobra nauka, w szczególności prawa administracyjnego przypisuje mu następujące znaczenie: system urządzeń publicznoprawnych i stosunków społecznych, regulowany przez prawo i inne normy społeczne, którego celem jest ochrona społeczeństwa i jednostki oraz ich mienia przed grożącymi niebezpieczeństwami, zwłaszcza ze strony gwałtownych czynów ludzi, jak również gwałtownych działań sił przyrody.
Natomiast pojęcie porządku publicznego jest definiowane jako stan polegający na przestrzeganiu przez ludzi reguł postępowania (zasad, nakazów, zakazów), których nieprzestrzeganie, w warunkach życia w danej zbiorowości (lokalnej, zawodowej) narażałoby ich na konflikty i uciążliwości. W wąskim znaczeniu porządek publiczny rozumie się dostosowanie się ludzi do ogólnie przyjętego wzorca zachowań w społeczności w danych sytuacjach i miejscach – w miejscach publicznych, ogólnie dostępnych. Przestrzeganie tych społecznie usankcjonowanych norm jest niezbędnym warunkiem koegzystencji ludzi w zorganizowanym społeczeństwie.
Z powyższych rozważań, że oba opisywane dobre pozostają w ścisłym związku, albowiem ochrona bezpieczeństwa publicznego stwarza warunki do bezpiecznego funkcjonowania społeczeństwa w danym państwie poprzez zbudowanie zasad, które mają zapewnić ład i porządek. Celem zaś objęcia ochroną porządku publicznego jest zapewnienie, utrzymania stanu bezpieczeństwa w państwie, poprzez karanie zachowań łamiących przyjęte normy prawne, jak i zasady współżycia społecznego.
Ochrona obu tych wartości wprowadzona przepisami Konstytucji RP, jest realizowana jako zadania własne i zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gmin będzie to działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz stanowienie przepisów porządkowych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W powiatach to np. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości, dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, wydawanie przepisów porządkowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w województwie zaś zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i wydawanie przez wojewodę rozporządzeń porządkowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

More to explorer