Posiadanie broni

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Posiadanie broni palnej oraz amunicji przez osoby prywatne wymaga w Polsce pozwolenia. Pozwolenie takie wydawane jest przez komendanta wojewódzkiego Policji, zgodnie z miejscem stałego pobytu osoby zainteresowanej posiadaniem dokumentu. Pozwolenia nie wymaga jedynie broń palna pozbawiona możliwości użytkowania. Jej właściciel zobowiązany jest natomiast do wystąpienia o kartę rejestracyjną (karta rejestracyjna broni pozbawionej cech użytkowych wydana, podobnie jak w przypadku pozwolenia na broń, przez komendanta wojewódzkiego Policji). Pozwolenia wymaga się również od posiadaczy miotaczy gazu obezwładniającego oraz następujących narzędzi i urządzeń:
broni białej, broni cięciwowej w postaci kusz, a także urządzeń służących do obezwładniania z wykorzystaniem energii elektrycznej. Broń pneumatyczną, tak jak w przypadku nieużytkowej broni palnej można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej. Wymienione powyżej dokumenty wydawane są na czas nieokreślony.

O pozwolenie bądź kartę rejestracyjną można ubiegać się tylko w okolicznościach uzasadniających starania zainteresowanego. W szczególności należy tu wymienić posiadanie broni do takich celów jak:

  • ochrona osobista,
  • ochrona bezpieczeństwa innych osób,
  • łowiectwo,
  • cele sportowe,
  • szkolenia,
  • kolekcjonerstwo,
  • cele pamiątkowe.

Organy odpowiedzialne za wydawanie pozwolenia mają prawo wprowadzenia pewnych ograniczeń dotyczących użytkowania broni: mogą ograniczyć lub całkowicie zabronić jej noszenia, co jest odnotowywane w legitymacji posiadacza broni.
Osoba posiadająca pozwolenie na broń palną może ubiegać się o wydanie dodatkowego dokumentu w postaci Europejskiej karty broni palnej. Kartę taką wydaje się na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia jej ważności.

Pozwolenia nie wydaje się zaś osobom, które nie mają ukończonych 21 lat. Szczególnym przypadkiem są osoby powyżej 18 roku życia, którym pozwolenie wydawane jest na wniosek szkoły, organizacji sportowej, polskiego Związku Łowiectwa czy stowarzyszenia obronnego. Dokumentu nie przyznaje się również w sytuacji gdy u składającego wniosek stwierdzono zaburzenia psychiczne, uzależnienie od alkoholu  lub substancji psychoaktywnych bądź istniej podejrzenie, że osoba ta może użyć broni w celach innych niż wymienione w pozwoleniu. Również ci, których miejscem stałego pobytu nie jest Rzeczpospolita Polska nie mogą otrzymać stosownego zezwolenia.

More to explorer