Postanowienia obligatoryjne umowne w spółce partnerskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W umowie spółki partnerskiej poza elementami obligatoryjnymi mogą być tzw. postanowienia obligatoryjne warunkowe.
To znaczy, że gdyby pojawiły się pewne przesłanki, to należy je do umowy wprowadzić:
– gdyby czas trwaniamiał być ograniczony, to należy to zawrzeć w umowie.
– gdyby nastąpiło rozszerzenie odpowiedzialności partnera za zobowiązania innych partnerów, również to też powinno być określone w umowie.
– jest pewne zastrzeżenie wynikające z art. 91 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) stanowiące o tym, że jeżeli niektórzy partnerzy mieliby być pozbawieni prawa reprezentowania, to powinno to być określone w umowie – ale to jest oczywiste, bo zasadą kodeksową jest to, że każdy ze wspólników spółki osobowej, czy każdy partner ma prawo reprezentowania. Jeżeli chcemy to uprawnienie wyłączyć, to musi być to zawarte w umowie i ten przepis art. 91 KSH nawet nie musiałby tego zawierać. 
– mogą się pojawić inne dodatkowe postanowienia – jeśli chcielibyśmy powołać zarząd w spółce partnerskiej, to musi być to określone w umowie. 
– dodatkowo kwestia praw i obowiązków partnerów – same przepisy dotyczące spółki partnerskiej mówią o tej kwestii bardzo niewiele i one z wyjątkiem art. 96 KSH nam kwestii praw i obowiązków nie regulują. Dlatego stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. A więc gdybyśmy chcieli zamieścić jakiekolwiek postanowienia odrębne od względnie obowiązujących zasad (stosunki wewnętrzne w spółce jawnej mają charakter wyłącznie dyspozytywny), to należy to oczywiście wpisać do umowy spółki partnerskiej. Niewprowadzenie tej regulacji dotyczącej praw i obowiązków wspólników powoduje, że zastosowanie mają przepisy o spółce jawnej.  Art. 89 KSH stanowi przecież, że w sprawach nieuregulowanych dotyczącej spółki partnerskiej, przepisy o spółce jawnej znajdą zastosowanie.

W celu utworzenia takiej spółki konieczne jest jej zarejestrowanie, gdyż spółka powstaje z momentem wpisu do krajowego rejestru sądowego; wpis ma tu charakter konstytutywnty i każdy partner będzie miał tutaj prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru.

Jeżeli na etapie tworzenia spółki powołujemy zarząd to czy ten zarząd powołany może zgłosić spółkę do rejestru ? – wypowiedzi komentatorów nie są jednoznaczne, wydaje się jednak że jest to kompetencja wspólników, partnerów do zgłoszenia spółki do rejestru, gdyż:
1. Po pierwsze sama spółka powstaje dopiero z momentem zarejestrowania, a zawsze przed zarejestrowaniem spółki osobowej mamy osoby działające w postaci stron umowy tego stosunku obligacyjnego.
2. Po drugie przepisy KSH wyraźnie odsyłają tutaj w zakresie uprawnień zarządu do przepisów art 201 -211 KSH, a kompetencje zgłaszania spółki do rejestru jest określona przepisami tworzenia spółki zoo. jeśli oczywiście chodzi o zarząd spółki. Dlatego uważa się, że ta kompetencja przysługuje tylko i wyłącznie partnerom, można powołać zarząd, natomiast partnerzy powinni zgłosić spółkę do rejestru, a później po zarejestrowaniu będzie mógł funkcjonować zarząd spółki partnerskiej.

 
Kwestia spółki w organizacji osobowej w przypadku spółek partnerskich

Częśc doktryny uważa, że można pozwać spółkę partnerską w organizacji. Żeby nie było wątpliwości spółka osobowa, w tym również spółka partnerska powstaje dopiero z momentem wpisu do rejestru, ten wpis ma charakter konstytutywny i tu nie możemy mówić o jakiejkolwiek podmiotowości spółki osobowej przed rejestracją, bo tej osobowości nie ma.

More to explorer