Poważne zmiany w sądownictwie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dzisiaj, tj. 28 marca 2012 r. weszła w życie obszerna nowela ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 203, poz. 1192). Nowela ta wprowadza w szczególności zmiany w nadzorze nad działalnością sądów powszechnych, nowy tryb rozpatrywania skarg i wniosków na działalność administracyjną sądów oraz oceny okresowe sędziów, asystentów sędziów i referendarzy, przy czym pierwsze oceny pracy sędziów zostaną przeprowadzone po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych, czyli po dniu 28 marca 2013 r. System oceny pracy sędziego służyć będzie przede wszystkim określeniu standardów należytego wypełniania przez sędziów ich powinności, inspirowaniu i motywowaniu sędziów w kierunku doskonalenia zawodowego. Niezależnie od tych celów, system ocen pracy stanowić będzie podstawę analizy potrzeb szkoleniowych oraz efektów odbywanych szkoleń. Kryteria oceny mają zatem mobilizować sędziów do sprawnego i efektywnego podejmowania czynności i kierowania postępowaniem przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu powierzonych zadań,  jasnego i kompletnego sposobu formułowania orzeczeń i uzasadnień orzeczeń, doskonalenia metodyki pracy, a także prezentowania wysokiej kultury osobistej i sposobu bycia, z którego emanuje profesjonalizm, uczciwość i godność. Analizie będzie również podlegał proces podnoszenia kwalifikacji. Oceny pracy sędziego, jej wyniki, stanowić będą podstawą do opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego, który ma być sporządzany, z udziałem sędziego, na okres nie krótszy niż cztery lata.

Został również w nowelizacji ograniczony nadzór ministra sprawiedliwości w zakresie „toku i sprawności postępowania”. Wprowadzono dwa nowe organy samorządu sędziowskiego: zgromadzenie ogólne sędziów apelacji oraz zebranie sędziów danego sądu, a także zwiększono udział sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach ogólnych sędziów okręgu do połowy liczby jego członków.

Zmiany w innych ustawach to m.in. w ustawie o prokuraturze wprowadzenie okresowej oceny prokuratorów podobnie jak w przypadku sędziów.

12 października 2011 r. już weszły niektóre przepisy nowelizacji dotyczące m.in. stroju urzędowego, czasu pracy referendarzy sądowych.
Natomiast z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie zawarte w ustawie przepisy wprowadzające do struktury sądownictwa tzw. menedżera sądu, a więc przepisy, które ustanawiają instytucję dyrektora sądu i sytuują dyrektora sądu jako organ sądu i przyznają mu kompetencje w dziedzinie zarządzania i finansów.

More to explorer