Powództwo dziecka o zaprzeczenie ojcostwa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wystąpienie dziecka z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa

Jest to uregulowane w art. 70 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO):
§ 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.
§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Gdy dziecko zostało ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie, to dziecko ma taki sam termin jak matka do wytoczenia powództwa. Wtedy opiekun lub kurator może wytoczyć powództwo, ale za zezwoleniem sądu opiekuńczego,  jeżeli nie żyje ani mąż ani matka.

Art. 71 KRO:
Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.

Gdy dziecko zmarło:
1. Przed wytoczeniem powództwa, to wtedy następuje oddalenie powództwa przez sąd.
2. W czasie trwania procesu, to wtedy sąd umorzy postępowanie na podstawie art. 456 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Umorzenie następuje niezależnie od tego, kto wytoczył powództwo.
3. W postępowaniu apelacyjnym, to wtedy postępowanie zostaje umorzone.

More to explorer