Powołanie organów spółki z o.o.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zarząd

Obligatoryjne w spółce z o.o. jest powołanie zarządu. Zarząd można powołać już w momencie zawierania umowy spółki, co jest zresztą celowe, gdyż od tego momentu zarząd będzie mógł reprezentować spółkę w organizacji. Co więcej, zarząd można powołać w akcie notarialnym, który zawiera umowę spółki. Z reguły taki akt dzieli się na dwie części – część pierwsza to umowa spółki, część druga to ustanowienie władz (nieintegralna część aktu). Mamy bowiem wymóg zgłoszenia dowodu ustanowienia pierwszych władz spółki do rejestru.
Gdyby jednak nie doszło do powołania zarządu w trakcie zawierania umowy, można to zrobić później, pamiętając o tym, że trzeba mieć dowód ustanowienia pierwszych władz spółki, czyli odrębny dokument, który będzie podlegał zgłoszeniu do rejestru.

Organy nadzoru

Organy nadzoru to rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Nie muszą być zawsze powołane. Należy je powołać jeżeli:
1) umowa wskazuje, że spółka posiada taki organ – należy go powołać przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
2) jest więcej niż 25 wspólników i kapitał zakładowy przekracza 500.000 zł  (art. 213 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych),
3) wynika to z ustaw szczególnych, np. ustawa o gospodarce komunalnej wymaga obligatoryjnie powołania rady nadzorczej w przypadku tworzenia komunalnych osób prawnych, czyli sp. z o.o. tworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej).

Zarówno członków zarządu, jak i organu nadzoru zgłaszamy do rejestru.

More to explorer