Pozwolenie na użytkowanie w prawie budowlanym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla zakończenia budowy niezbędne jest dokonanie jednej z dwóch form zakończenia mianowicie: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Pozwolenie na użytkowanie jest to decyzja administracyjna wydawana przez odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
Pozwolenie na użytkowanie jest wymagane w następujących sytuacjach:

  1. gdy na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii wymienionych w załączniku do ustawy – Prawo budowlane, są to m.in. szkoły, szpitale, hotele, domy handlowe itd.
  2. jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) nałoży taki obowiązek, przy:
  • zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót,
  • zatwierdzeniu projektu budowlanego (jeżeli budowa została zakończona),

3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

domniemanie braku sprzeciwu i uwag ze strony tych organów.Zgodnie z art. 56 ust. 1 PrBud. inwestor zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, na obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. W przypadku nie zajęcia stanowiska w ciągu 14 dni od zawiadomienia stosujemy

Następnym krokiem inwestora koniecznym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest z złożenie wniosku o to pozwolenie, które stanowi wezwanie organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Do wniosku należy zgodnie z art. 57 PrBud. załączyć następujące dokumenty:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a w wypadku budynków mieszkalnych, lub budynków z częścią mieszkalną zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali

mieszkalnych,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także
– w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku
lub lokalu,

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoły badań i sprawdzeń,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
8) oświadczenie Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o braku sprzeciwu lub uwag.

Organ właściwy przeprowadza kontrolę w terminie do 21 dni od daty doręczenia wezwania inwestora, oraz w ciągu 7 dni od doręczenia zawiadomienia informuje inwestora o terminie przeprowadzenia kontroli. Inwestor jest zobligowany do

obecności podczas przeprowadzania kontroli. Czynności kontrolne zgodnie z art. 59a ust. 2 PrBud. obejmują sprawdzenie:
1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub
terenu,
2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym,
w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego
obiektu budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
d) wykonania urządzeń budowlanych,
e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepełnospra

u użyteczności publicznej i budynkuwne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich
– w stosunku do obiekt

mieszkalnego wielorodzinnego;
3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji
i bezpieczeństwa pożarowego;
4) w przypadku nałoż

enia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących
obiektów budowlany

ch nieprzewidzianych do dalszego użytkowania
lub tymczasowy

Z kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, jeden z tych protokołów bezzwłocznie po przeprowadzonej kontroli doręcza się inwestorowi. Po przeprowadzeniu kontroli właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Przepisy prawa budowlanego nie określają jednoznacznie terminu wydania pozwolenia na użytkowanie, z tej przyczyny stosujemy posiłkowo przepis art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, które stanowią że na decyzję nie powinno się czekać dłużej niż miesiąc, a w wypadkach szczególnej zawiłości sprawy nie dłużej niż dwa miesiące.ch obiektów budowlanych – wykonania tego obowiązku, jeżeli
upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
5) uporządkowania terenu budowy.

More to explorer