Pozwy zbiorowe – egzekucja, stosowanie innych ustaw, koszty sądowe

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wyrokowanie i postępowanie egzekucyjne

Jest obowiązek zamieszczenia w sentencji wyroku wszystkich członków grupy lub podgrupy, a w wyroku zasądzającym świadczenie pieniężne należy ustalić wyraźnie jaka kwota przypada każdemu członkowi grupy lub podgrupy. Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy.

Przy egzekucji świadczenia pieniężnego przypadającego członkowi grupy lub podgrupy tytułem egzekucyjnym jest wyciąg wyroku wskazujący głównie wysokość należnego mu świadczenia. Przy egzekucji świadczeń niepieniężnych postępowanie wszczyna się na wniosek reprezentanta grupy (każdy z członków grupy może wystąpić o wszczęcie egzekucji czy o nadanie klauzuli wykonalności, jeżeli zasądzone świadczenie niepieniężne nie zostanie spełnione w ciągu 6 miesięcy liczonym od uprawomocnienia się wyroku i w tym czasie reprezentant grupy nie wystąpi z wnioskiem o wszczęcie egzekucji).

Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W kwestiach nieuregulowanych w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym stosuje się wprost przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,  z wyjątkiem przepisów dotyczących:
a)udziału prokuratora i organizacji społecznych w postępowaniu (nie mogą w tym postępowaniu występować te podmioty)
b)występowania o ustanowienie adwokata czy radcy prawnego z urzędu dla strony zwolnionej od kosztów sądowych (nie ma możliwości ustanowienia)
c)kumulacji podmiotowej po stronie powoda bądź pozwanego (art. 194-196 KPC)
d)powództwa wzajemnego
e)pisma przygotowawczego (w przypadku gdy strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika)
f)postępowań odrębnych w procesie, postępowania gospodarczego, nakazowego, upominawczego, uproszczonego
g)możliwości zwolnienia przez sąd strony od kosztów sądowych w całości i w części, jeżeli nie jest w stanie ponieść tych kosztów (nie ma możliwości zwolnienia strony od kosztów w tym postępowaniu).

Koszty sądowe

Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Natomiast opłatę tymczasową w postępowaniu grupowym określa się w granicach od 100 zł do 10.000 zł. Wreszcie opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym.

More to explorer