Praca w wysokiej temperaturze

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zmiany klimatu, jakie w ostatnim czasie dotykają terenów Polski prowadzą do problemów w miejscach pracy.  Dotyczą one przede wszystkim obowiązków pracodawcy względem pracowników. Wysokie temperatury,mogą prowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Człowiek nie jest dostosowany do częstych i diametralnych zmian temperatury. Organizm człowieka w takich warunkach szybciej ulega wyczerpaniu fizycznemu i psychicznemu. Dlatego w sytuacji zmieniających się warunków atmosferycznych pracodawca powinien zadbać o odpowiednie warunki pracy dla pracowników.

W normalnych warunkach, nie odbiegających od normy  zgodnie z §112 zdaniem 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) pracodawca:

 • jest obowiązany dostarczyć pracownikom wodę  do picia.
 • miejsca jej czerpania powinny być usytuowane nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy, przy czym czerpanie wody powinno odbywać się wyłącznie z zaworów czerpalnych

Woda, którą pracodawca ma zapewnić powinna być zdatna do picia to oznacza, że jest ona zatwierdzona przez odpowiednie dla danego miejsca Stacje Epidemiologiczno – Sanitarne. Jeżeli woda nie nadaje się do picia, pracodawca jest zobowiązany zapewnić dla pracowników inne napoje. Ilość oraz rodzaj napojów powinien być dostosowany do warunków atmosferycznych.

Zasady dotyczące dostarczania pracownikom wody w warunkach szczególnie uciążliwych określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279). Jako warunki uciążliwe wykonywania pracy określa się:

 • pracę na otwartej przestrzeni w temperaturze powyżej 25oC ,
 • pracę wykonywaną w pomieszczeniu w temperaturze przekraczającej 28oC

W takich warunkach pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom niezależnie od dostarczanej wody do picia, inne napoje bogate w sole mineralne i witaminy. Powinny one być dostarczane pracownikom w ilości wystarczającej dla pracowników, przez cały dzień roboczy. Niewywiązywanie się z tych zobowiązań może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie przewidziane w art. 283, § 1. K.p. Kara jaka jest przewidziana za to wykroczenie może wynosić do 30 000 złotych.

Wysoka temperatura ma najbardziej niekorzystny wpływ przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. Przez to pojęcie rozumie się: prace o których mowa w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 80 do § 110), prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Są to prace, gdzie ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju w związku z

 • właściwościami pożarowymi i wybuchowymi surowców, półproduktów lub innych substancji używanych w procesie technologicznym, transporcie, magazynowaniu itp.
 • pracą poniżej gruntu czy pod ziemią
 • pracą na wysokości
 • pracą z prądem elektrycznym
 • pracą wewnątrz zbiorników, kanałów, studni,
 • z mechanicznymi środkami transportu (suwnice, wózki jezdniowe z napędem silnikowym, dźwigi, żurawie itp.)
 • właściwościami żrącymi i toksycznymi surowców, półproduktów lub innych substancji używanych w procesie technologicznym, transporcie, magazynowaniu itp.

W warunkach podwyższonej temperatury na pracodawcy ciąży obowiązek oceny dopuszczalności bezpiecznego wykonywania pracy z punktu widzenia sprawności psychofizycznej pracownika do pracy w takich warunkach i przy tak niebezpiecznej pracy. Odpowiedzialność w takim przypadku w pierwszej kolejności ponosi pracodawca, ponieważ jest on zobowiązany zapewnić pracownikom warunki bezpieczeństwa i higieny pracy  zgodnie z art. 207 § 1 i § 2 pkt 1 K.p.

W warunkach uciążliwych niedostosowanie się do tych zasad może skutkować zwiększonym ryzykiem występowania wypadków na terenie pracy, a w szczególności przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

More to explorer