Pracownicze programy emerytalne – problematyka prawna.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pracowniczy program emerytalny jest formą grupowego,zorganizowanego oszczędzania na emeryturę. Tworzone są dobrowolnie przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom wyższej emerytury w przyszłości.

Świadczenie wypłacane w przyszłości będzie składać się ze składki powiększonej o osiągnięte przez lata zyski. W ramach utworzonego pracowniczego programu emerytalnego są przez pracodawcę odprowadzane składki, której wysokość nie może przekroczyć 7 % wynagrodzenia uczestnika. Program może przewidywać także odprowadzanie składek dodatkowych przez pracownika. Składka podstawowa, którą odprowadza pracodawca zwolniona jest z obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne. Zyski z prowadzonych w ramach PPE inwestycji oraz wypłata środków nie podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 2006 roku Pracownicze programy emerytalne wymagają dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o pracowniczych programach emerytalnych przewiduje istnienie PPE w formie:
funduszu emerytalnego;
umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego;
umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
zarządzania zagranicznego.

PPE może zostać utworzony tylko w jednym zakładzie pracy, bądź też jako międzyzakładowy. Zasadą jest że u jednego pracodawcy może działać wyłącznie jedno PPE. O formie PPE decyduje umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a reprezentacją pracowników. Po jej zawarciu pracodawca ma obowiązek zawiązać umowę z odpowiednią instytucją finansową, bądź też może utworzyć pracownicze towarzystwo emerytalne.

Pracownik chcąc przystąpić do PPE zobowiązany jest złożyć na ręce pracodawcy odpowiednią deklarację. Prawo do uczestnictwa w PPE mają pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy przynajmniej 3 miesiące, chyba że umowa zakładowa przewiduje inaczej. Uczestnik chcąc dokonać wypłaty z PPE musi złożyć wniosek po ukończeniu 60 lat, lub 55 lat gdy przedstawi decyzję potwierdzającą przyznanie mu emerytury Wniosek nie jest wymagany gdy uczestnik ukończył 70 lat.

More to explorer