Prawa pacjenta.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pacjent to osoba, która korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego jaki jest jego stan zdrowia. W Polsce, aktem prawnym regulującym prawa pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 17 z 2009 z dnia 31 marca 2009 r.)

 • Ustawa stanowi, iż każdy ma prawo do korzystania z opieki i świadczeń zdrowotnych.
 • Pacjent może żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz, zasięgnął opinii innego specjalisty.
 • Pacjent ma prawo uzyskania rzetelnych, jasnych i zrozumiałych dla niego informacji o swoim stanie zdrowia, jednak może zażądać, aby lekarz ich mu nie udzielał.
 • Zarówno lekarz, jak i personel medyczny, świadczący usługi zdrowotne, zobowiązani są zachować w tajemnicy przed innymi ludźmi informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta.
 • Pacjent ma prawo ubiegać się o opiekę zdrowotną, jak i odmówić leczenia.
 • Ponadto ma on prawo do poszanowania jego godności osobistej i intymności w czasie badania oraz leczenia, jak i do umierania w spokoju.
 • Pacjent ma prawo do tego, aby podczas korzystania ze świadczeń zdrowotnych była przy nim obecna bliska osoba, jednak w przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta, lekarz może odmówić takiej możliwości.
 • Pacjent ma dostęp do pełnej dokumentacji medycznej zawierającej informacje o jego stanie zdrowia.
 • Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 • Pacjent może zgłosić sprzeciw wobec opinii i orzeczeniu lekarza, jednak musi być on uzasadniony. Organem, do którego wnosi się sprzeciw jest Komisja Lekarska działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie.
 • Pacjent przebywający w szpitalu, ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, jak i do opieki duszpasterskiej.
 • Rzeczy osobiste pacjenta przechowywane są w depozycie czego koszty ponosi stacjonarny zakład opieki zdrowotnej.
 • Organem administracji państwowej, uprawnionym do chronienia praw pacjenta jest Rzecznik Praw Pacjenta,
 • Art. 4. 1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

More to explorer