Prawo łaski

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W Polsce obecnie prawem łaski dysponuje Prezydent RP, nie stosuje się go jednak do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prawo to daje możliwość całkowitego lub częściowego darowania albo  złagodzenia kary wymierzonej skazanemu na mocy prawomocnego wyroku sądu. Prawo łaski jest środkiem o charakterze wyjątkowym, oznacza bowiem ingerencję władzy wykonawczej w niezawisłe decyzje sądów, podważa ono autorytet sądów i narusza zasadę równości wobec prawa. Prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść: (on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni, rodzeństwo, małżonek itp.). Prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Również prezydent może ułaskawić kogoś z własnej inicjatywy. W Polsce Prezydenci RP dość często korzystają z tego prawa. Jed nak  prawo to nie powinno być nadużywanie, lecz używanie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

More to explorer